Απόφαση ορισμού  Αντιδημάρχου  Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Αίγινα, 01/09/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                               Α.Π:    11317
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                                                   ΑΔΑ: 7ΛΖΥΩ68-ΧΦΧ

 

                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αριθμός  Απόφασης   409/2017

                                                          Ο  Δήμαρχος Αίγινας

αφού έλαβε υπόψη:

 

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58,59,61,92,94 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως ισχύουν.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 75,76,86,87,88,89 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (Ά 11), όπως ισχύουν.
 • Την υπ’ αριθμ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
 • Την εγκύκλιο υπ.αριθμ.43/30565/2014 του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων (∆ημοτική Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2014- 31η Αυγούστου 2019).
 • Τις διατάξεις της παρ. 3ε και 3στ του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40/29.2.2012 – τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017 (Α’107) περί αντιμισθίας Αντιδημάρχων.

 • Το γεγονός ότι ο Δήμος Αίγινας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ.3 του Ν.3852/2010, οπότε ορίζονται έως τρεις (3) Αντιδήμαρχοι.
 • Την υπ.αριθμ. 3300/2014 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά περί ανάδειξης της νέας Δημοτικής Αρχής.
 • Το από 24/08/2014 Πρακτικό Ορκωμοσίας.
 • Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 – ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Αίγινας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται σε 13.056 κατοίκους (ΦΕΚ 3465/28-12-2012).
 • Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αίγινας (ΦΕΚ 518/ τ. Β΄ 28.02.2014).
 • Την ορθή επανάληψη της υπ.αριθμ. 46/16-03-2017 προηγούμενης Απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: 7Σ8ΞΩ68-ΚΤΓ) περί ορισμού Αντιδημάρχων.
 • Την υπ.αριθμ. 384/2017 αιτιολογημένη Απόφαση Δημάρχου περί ανάκλησης του Αντιδημάρχου κ. Γεννίτσαρη Κωνσταντίνου  του Δημητρίου πριν την λήξη της θητείας του.
 • Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και την ανάγκη άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών.

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Ο Δήμαρχος Αίγινας ορίζει ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής τον κ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ στην θέση του αντικατασταθέντα για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (μέχρι και 31-08-2019), τον κατωτέρω Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες που άπτονται των παρακάτω θεμάτων:

 

 

 • Την εποπτεία λειτουργίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, εκτός της μέριμνας και διαχείρισης των κοιμητηρίων, καθώς και την συντήρηση/κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων.
 • Την εποπτεία λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών εκτός τις αρμοδιότητες του Τμήματος Αποχέτευσης και Ύδρευσης και από του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικού και Συγκοινωνιών την συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαίθριων χώρων του Δήμου και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτηρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής, καθώς και την επέκταση, συντήρηση και επισκευή του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης για την ρύθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του Δήμου.
 • Την εποπτεία του Γραφείου Αδειοδοτήσεων Τουριστικών και εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός της μέριμνας για την προστασία του καταναλωτή με την λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσής του και την εισήγηση για την σύσταση της επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών και την επιτήρηση των αρχείων των πορισμάτων της οικείας επιτροπής καθώς και το μητρώο καταναλωτών κι εκτός της εισήγηση για την χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπορικών των γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίνονται στον Δήμο και τις ισχύουσες διατάξεις κι εκτός από την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες.
 • Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και κατόπιν ενημέρωσης του κ.Δημάρχου.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
 • Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα κατά την ορθή επανάληψη της υπ.αριθμ. 46/16-03-2017 προηγούμενης Απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: 7Σ8ΞΩ68-ΚΤΓ) περί ορισμού Αντιδημάρχων.

 

ΙΙ) Οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται επίσης για την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων.

 

ΙΙΙ) Έγγραφα της αρμοδιότητας των Αντιδημάρχων τα οποία χαράσσουν γενικότερη πολιτική του Δήμου, συντάσσονται σε σχέδιο από τους Αντιδημάρχους και φέρουν την τελική υπογραφή του Δημάρχου.

 

ΙV) Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες τους ασκεί ο Δήμαρχος και σε περίπτωση κωλύματος ο νόμιμος αναπληρωτής του.

 

 1. V) Ο νέος Αντιδήμαρχος θα συνεργάζεται με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τους αρμόδιους κατά περίπτωση και κατά αρμοδιότητα Εντεταλμένους Δημοτικούς συμβούλους, τα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, τις Επιτροπές του Δήμους και τις Διοικήσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου για τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητές τους.

 

 1. VI) Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευτεί τουλάχιστον σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Αττικής ή σε μία εβδομαδιαία της Πρωτεύουσας του Νομού ή σε τοπική εφημερίδα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, όπως ο νόμος ορίζει.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας