Απόφαση 27/2018 Δ.Σ. Καθορισμός δαπάνης για την μεταφορά παροχής ύδρευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
-.-.-.-.-.-.-
Α π ό σ π α σ μ α   από το υπ’ αριθ. 3/2018 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας.
Αριθ. απόφ. 27/2018 Π ε ρ ί λ η ψ η

Καθορισμός δαπάνης για την μεταφορά παροχής ύδρευσης
ακινήτου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ισχύοντος
κανονισμού ύδρευσης (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 92/2017 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής).

Σήμερα την 29 η Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄ το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας
συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό κτήριο Αίγινας που βρίσκεται επί των οδών
Αγ. Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.
1091/25.1.2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Θεριανού Στυλιανού που δημοσιεύθηκε στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Δήμαρχο, στους Δημοτικούς
Συμβούλους, στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Πρόεδρο του
Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας.
Στην Συνεδρίαση ήταν :

από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Παρόντες: 1/Μούρτζης Αντώνιος, 2/Ζορμπάς Ιωάννης, 3/Μούρτζης Γεώργιος, 4/Πάλλης Στυλιανός,
5/Δέδες Ευάγγελος, 6/Λορέντζος Γ. Αθανάσιος, 7/Μαρμαρινός Παναγιώτης, 8/Πάλλης Ελευθέριος,
9/Μαρμαρινός Σταμάτιος, 10/Λεούσης Νεκτάριος, 11/Πούντος Ιωάννης, 12/Τρίμης Κυριάκος,
13/Παπαδόπουλος Ιωάννης, 14/Τσατήρης Γεώργιος (Αντ/δρος), 15/Τζίτζης Φίλιππος, 16/Σαλπέα –
Στάθη Αικατερίνη (Γραμματέας) και 17/Θεριανός Στυλιανός (Πρόεδρος).
Απόντες: 1/Σκαλτσιώτης Γεώργιος, 2/Γεννίτσαρης Κωνσταντίνος, 3/Βατικιώτης Δημήτριος,
4/Τσούρης Ανάργυρος, 5/Πτερούδης Νικόλαος, 6/Πούντος Νικόλαος, 7/Δούκας Σωκράτης,
8/Λαμπαδάριος Στυλιανός, 9/Ντελής Αντώνιος και 10/Οικονόμου Νικόλαος, αν και νόμιμα
προσκλήθηκαν.

από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1/Λορέντζος Κωνσταντίνος (Δ.Κ Κυψέλης).
Απόντες: 1/Καραγιάννης Δημήτριος (Δ.Κ. Αίγινας), 2/Γρυπαίος Ηλίας (Δ.Κ Βαθέος) και 3/Λεούσης
Εμμανουήλ (Δ.Κ Μεσαγρού), αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.

Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

κ. Αμάφης Αναστάσιος ήταν παρών στη Συνεδρίαση.
Στη Συνεδρίαση παρίστατο και ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Μούρτζης, ο οποίος είχε προσκληθεί
νόμιμα από τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη Συνεδρίαση παρευρίσκεται ο δημοτικός υπάλληλος κ. Αθανάσιος Ε. Λορέντζος, για την τήρηση
των πρακτικών.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Τζίτζης Φίλιππος απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα προ της έναρξης
της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ Πέρδικας Αμάφης Αναστάσιος απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα προ της
έναρξης της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Παπαδόπουλος Ιωάννης απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην
έναρξη της συζήτησης του 2 ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

ΑΔΑ: ΩΦ3ΨΩ68-2ΡΙ

2
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Λεούσης Νεκτάριος απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη
της συζήτησης του 3 ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Πάλλης Ελευθέριος απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη
της συζήτησης του 4 ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Τσατήρης Γεώργιος απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη
της συζήτησης του 5 ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 4 ο Αριθ. απόφ. 27/2018
Μετά την ανακοίνωση του τίτλου του 4 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης θέματος ο κ. Πρόεδρος
έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Πρόεδρο της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου κ. Δέδε ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:
α) το άρθρο 13 παρ. 1 του ισχύοντος κανονισμού ύδρευσης του Δήμου, κανονισμού που εγκρίθηκε
με την υπ’ αριθμ. 107/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΛΚΔΩ68-ΨΓΚ), που έχει
ως ακολούθως:

Άρθρο 13

Δαπάνη μεταφοράς, μετατροπής, μετατόπισης της παροχής και επέκτασης αγωγού.
1. Η μεταφορά, μετατροπή ή μετατόπιση της παροχής του ακινήτου, καθώς και η επέκταση του
δικτύου ύδρευσης γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του παρόντος κανονισμού,
με δαπάνη του ιδιοκτήτη. Το ύψος της δαπάνης καθορίζεται με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη το μισθολογικό κόστος, την χρήση μηχανημάτων, το
κόστος των υλικών κ.λπ.
2. ….
3. …
4. …»
β) την υπ’ αριθμ. 92/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Καθορισμός δαπάνης
για την μεταφορά παροχής ύδρευσης ακινήτου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ισχύοντος
κανονισμού ύδρευσης», στο διατακτικό της οποίας αναφέρονται τα εξής:
Καθορίζει, δυνάμει του άρθρου 13 παρ. 1 του κανονισμού ύδρευσης, στην τιμή των 40,00 ευρώ το
ύψος της δαπάνης για τη μεταφορά, μετατροπή ή μετατόπιση παροχής ύδρευσης, έως τρία μέτρα
(3,00 m), και εισηγείται την έγκρισή της από το Δημοτικό συμβούλιο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας αφού έλαβε υπόψη του:
 Το άρθρο 13 παρ. 1 του ισχύοντος κανονισμού ύδρευσης του Δήμου (ΑΔΑ: ΩΛΚΔΩ68-
ΨΓΚ).
 Την υπ’ αριθμ. 92/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 Τις διατάξεις του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006) και του Ν. 3852/2010.
 Τις τοποθετήσεις και απόψεις του κου Δημάρχου και των μελών του Συμβουλίου, οι οποίες
με λεπτομέρεια αναγράφονται στα αναλυτικά πρακτικά της Συνεδρίασης
και μετά από διαλογική συζήτηση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι , κατά πλειοψηφία
Με 13 ΥΠΕΡ, δηλαδή των πράγματι
παριστάμενων μελών κατά την ψηφοφορία του
θέματος, έναντι 1 ΚΑΤΑ, δηλαδή του υπολοίπου
μέλους που απαιτείται για την απαρτία

ΑΔΑ: ΩΦ3ΨΩ68-2ΡΙ

3
Καθορίζει, δυνάμει του άρθρου 13 παρ. 1 του ισχύοντος κανονισμού ύδρευσης (ΑΔΑ: ΩΛΚΔΩ68-
ΨΓΚ), στην τιμή των 40,00 ευρώ την δαπάνη για τη μεταφορά, μετατροπή ή μετατόπιση παροχής
ύδρευσης, έως τρία μέτρα (3,00 m), τιμή που θα πρέπει να καταβάλει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου
στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας από τους
υπαλλήλους της υπηρεσίας ύδρευσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 27/2018
Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Στυλιανός Θεριανός

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας