Δημοσιοποίηση Πρόθεσης Δημοπράτησης & Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης για την ανάδειξη Μελών Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δημόσιας Σύμβασης της Μελέτης : « ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ » , μέσω Μη.Μ.Ε.Δ.

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/4-12-2017(ΦΕΚ-4841/Β΄/29-12-2017Τ.Β΄) απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ) για την επιλογή μελών επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΜΕΛΕΤΗΣ του Ν.4412/16.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση της Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της μελέτης του θέματος . Στην κλήρωση για την ανάδειξη των μελών της επιτροπής, μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η επιτροπή του αρθ.5 της υπ̕ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/4-12-2017 απόφασης, για την διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗ.Μ.Ε.Δ, ορίστηκε με την υπ̕ αριθ. 87/2020 (ΑΔΑ : 6Ζ47Ω68-Ω20) απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ, είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

1. Ταλέβη Αγγέλα, Αρχιτέκτων μηχ/κος ΠΕ της ΤΥ του Δήμου Αίγινας
2. Χατζής Ευάγγελος, Διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αίγινας

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η εξαγωγή της σχετικής έκθεσης με τα αποτελέσματα της κλήρωσης , για τον ηλεκτρικό διαγωνισμό της κάτωθι μελέτης :

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ »

Τόπος, τρόπος, ημερομηνίες διακήρυξης

Τόπος και τρόπος υποβολής προσφοράς

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ

28/09/2020

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

24/09/2020

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών

28/09/2020

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών

23/10/2020 , ώρα 22:00

 

Η κλήρωση θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΜΗ.Μ.Ε.Δ.(mimed.ggde.gr) ώς κάτωθι :

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ »

Π/Υ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΦΠΑ:

80.586,31 €

ΗΜ.ΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ :

Πέμπτη 29/10/2020

ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ :

10:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ  Οινώνης 3 ,Πόλη Αίγινας , Τ..Κ 18010

Ο Δήμαρχος

Ζορμπάς Π. Ιωάννης

 

Share