Διενέργεια κλήρωσης για ανάδειξη Δημοτικών Υπαλλήλων σε Επιτροπές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινα, 22 / 3 / 2016       Αρ. πρωτ. 4133

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011
Απόφασης του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β΄).
3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης ενός υπαλλήλου του Δήμου που θα συμμετάσχει
ως τακτικό μέλος στην τριμελή επιτροπή για την διενέργεια διαγωνισμών
προμηθειών που θα εκτελεσθούν εντός του έτους 2016 σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, λόγω της παραίτησης της υπαλλήλου Καρακάση
Αλεξάνδρας από την Επιτροπή αυτή.

5. Την ανάγκη ανάδειξης ενός υπαλλήλου του Δήμου που θα συμμετάσχει
ως τακτικό μέλος στην τριμελή επιτροπή για την προμήθεια από το

ελεύθερο εμπόριο των αναγκαίων ανταλλακτικών, ελαστικών επισώτρων

κ.λπ. καθώς και για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του

Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 της υπ’ αριθμ. 3373/390/75

απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης που θα

εκτελεσθούν εντός του έτους 2016, λόγω της αυτοδίκαιης απόλυσης του

υπαλλήλου Παλαμίδη Κων/νου.

Γνωστοποιούμε ότι την Τρίτη 29 Μαρτίου 2016 και ώρα 13:00΄ στο Δημοτικό

Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3) στο Γραφείο του Αντιδημάρχου

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών θα διεξαχθεί δημόσια, κλήρωση

μεταξύ δημοτικών υπαλλήλων του Δήμου για την ανάδειξη αυτών που θα

συμμετάσχουν στις παραπάνω επιτροπές.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος κ.α.α

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Ευάγγελος Δέδες

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας