Δημόσια κλήρωση για ανάδειξη Επιτροπής ενστάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: ΑΙΓΙΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, (όπως τροποποιήθηκε με το
αρθ. 22 του Ν 4441/2016 )
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
3. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων για την
Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργεία
συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των
απωλειών πόσιμου νερού της νήσου Αίγινας» .
Αυτή θα αποτελείται ,σύμφωνα με την παρ 8 α του άρθρου 221 του Ν
4012/2016., από τρείς μηχανικούς , με τους αναπληρωματικούς τους, (λαμβάνοντας
υπόψη και το υπ'αρ. πρωτ. 165354/31-8-2018 έγγραφο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ)

Γνωστοποιούμε ότι την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 9:10 π.μ. στο
Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3) στο Γραφείο του ΔΗΜΑΡΧΟΥ θα
διεξαχθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ δημοτικών υπαλλήλων μηχανικών του Δήμου
Αίγινας και υπαλλήλων μηχανικών του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών
Δήμων, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων, για την ανάδειξη αυτών
που θα συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στις ανωτέρω επιτροπές.
Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος

Μούρτζης Δημήτριος

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας