Δημόσια κλήρωση για ανάδειξη μελών Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: ΑΙΓΙΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφασης του
υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ
2540/07.11.2011 τεύχος Β΄).

3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν 4257/2014

5. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής

Παραλαβής του έργου ''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ . Αυτή θα αποτελείται ,σύμφωνα με την παρ

1α του άρθρου 61 του Ν 4257/2014 ,από δύο υπαλλήλους ΠΕ Μηχανικών ή ενός

υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ

Μηχανικών , με τους αναπληρωματικούς τους, (λαμβάνοντας υπόψη το υπ'αρ.

πρωτ. 159718/15-9- 2016 έγγραφο του ΤΜ. ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΩΝ) ,καθώς και σύμφωνα με την παρ 4 του άρθ. 61 του Ν 4257/2014 ενός

Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωματικό του ( σύμφωνα με την

απόφαση 3/2016 του ΔΣ Αίγινας, για την παραλαβή εντός του έτους 2016

εκτελεσθέντων έργων-εργασίων αξίας μεγαλύτερης των 5.869,41 € , επιλεγμένος

Δημοτικός Σύμβουλος μετά από κλήρωση είναι ο Κος Ελευθέριος Πάλλης και

αναπληρωματικός του είναι ο Κος Στυλιανός Θεριανός )

Γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 13: 00 μ.μ. στο

Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3) στο Γραφείο του Αντιδημάρχου

Τεχνικών Υπηρεσιών θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ δημοτικών

υπαλλήλων του Δήμου και υπαλλήλων της Τεχνική Υποστήριξης Νησιωτικών

Δήμων, για την ανάδειξη αυτών που θα συμμετέχουν ως τακτικά και

αναπληρωματικά μέλη στην ανωτέρω επιτροπή.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και

να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος κ.α.α

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Κωνσταντίνος Γεννίτσαρης

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας