Δημόσια κλήρωση για την αναδειξη μελών Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα 25 / 6 /2019
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 6945
ΔΗΜΟΣ: ΑΙΓΙΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, (όπως τροποποιήθηκε με το
αρθ. 22 του Ν 4441/2016 )
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
3. Το υπ'αρ. πρωτ. 289709/14-6-2019 έγγραφο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ )
4. Την ανάγκη ανάδειξης τακτικών και αναπληρωματικών μελών ( σύμφωνα με την
παρ 8 α του άρθρου 221 του Ν 4012/2016) , για τη συγκρότηση των κάτωθι
Επιτροπών :
1) Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο :
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ, η οποία θα αποτελείται από τρείς
τεχνικούς υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας και του
Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφερειακής
Ενότητας Πειραιώς και Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής , λόγω της τεχνικής
φύσης αυτής της προμήθειας (με τους αναπληρωματικούς του)
2) Εξέτασης Ενστάσεων που τυχόν υποβληθούν στον Διαγωνισμό για την
προμήθεια με τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ, η οποία θα
αποτελείται από τρείς τεχνικούς υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Αίγινας και του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής , λόγω
της τεχνικής φύσης αυτής της προμήθειας (με τους αναπληρωματικούς του)
Γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. στο
Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3) στο Γραφείο του Αντιδημάρχου
Τεχνικών Υπηρεσιών θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ δημοτικών υπαλλήλων
μηχανικών του Δήμου Αίγινας και υπαλλήλων μηχανικών του Τμήματος Τεχνικής
Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων,
της Περιφέρειας Αττικής, για την ανάδειξη αυτών που θα συμμετέχουν ως τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη στις ανωτέρω επιτροπές
Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος

Μούρτζης Δημήτριος

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας