Δημόσια κλήρωση μεταξύ δημοτικών υπαλλήλων για συμμετοχή σε Επιτροπή παραλαβής προμηθειών.

.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: ΑΙΓΙΝΑΣ                           Αίγινα, 29 / 8 / 2016
                                                           Αρ. πρωτ. 12989

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

  2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφασης του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β΄).

  3. Την υπαριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

  4. Την ανάγκη ανάδειξης ενός υπαλλήλου του Δήμου που θα συμμετάσχει ως τακτικό μέλος στην επιτροπή για την παραλαβή προμηθειών που θα διενεργηθούν στο Δήμο κατά το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, παρ. 1, και 70 του Π.Δ. 28 /1980, λόγω της παραίτησης της υπαλλήλου Λέκκα Ευγενίας από την επιτροπή αυτή.

Γνωστοποιούμε ότι την Δευτέρα 05 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 13:00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3) στο Γραφείο του Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών θα διεξαχθεί δημόσια, κλήρωση μεταξύ δημοτικών υπαλλήλων του Δήμου για την ανάδειξη αυτών που θα συμμετάσχει στην παραπάνω επιτροπή.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος κ.α.α

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Ευάγγελος Δέδες

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας