Διενέργεια Κλήρωσης για τον διαγωνισμό με τίτλο: Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αίγινας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, έτσι όπως ισχύει

2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

3. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αίγινας» με μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας και του Τμήματος ΤΥΝΔ της Περιφέρειας Αττικής

4. Το υπ’αρ. πρωτ. 26132/13-01-2021 έγγραφο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ της Περιφέρειας Αττικής )

5. Ότι η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αίγινας» θα πρέπει να αποτελείται ,σύμφωνα με την παρ 8 α) του άρθρου 221 του Ν 4012/2016., από τρείς (3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ο ένας να είναι οπωσδήποτε μέλος του ΤΕΕ (επειδή δεν απαντήθηκε το υπ’αρ. πρωτ. 18817/31-12-2020 αίτημα του Δήμου μας προς το ΤΕΕ για ορισμό εκπροσώπου)

γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή 22/01/2021 και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3) στο Γραφείο του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ δημοτικών υπαλλήλων μηχανικών του Δήμου Αίγινας και υπαλλήλων μηχανικών του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής, για την ανάδειξη αυτών που θα συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στην ανωτέρω επιτροπή.

Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος

Ζορμπάς Π. Ιωάννης

Share