Διεξαγωγή κλήρωσης για ανάδειξη υπαλλήλων που θα συμμετάσχουν σε Επιτροπή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: ΑΙΓΙΝΑΣ
Αίγινα, 30/ 01 /2017
Αρ. Πρωτ. 990

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011
Απόφασης του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β΄).

3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπής για την

προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο των αναγκαίων ανταλλακτικών,

ελαστικών επισώτρων κ.λπ. καθώς και για την επισκευή και συντήρηση

των οχημάτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 της υπ’

αριθμ. 3373/390/75 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης,

που θα εκτελεσθούν εντός του έτους 2017.

Γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή 03 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12:00΄

στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3) στο Γραφείο του

Δημάρχου θα διεξαχθεί δημόσια, κλήρωση μεταξύ δημοτικών υπαλλήλων

του Δήμου για την ανάδειξη αυτών που θα συμμετέχουν ως τακτικά και

αναπληρωματικά μέλη στην ανωτέρω επιτροπή.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος

Μούρτζης Δημήτριος

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας