ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ανακοινώνουμε ότι η προγραμματισμένη να διεξαχθεί την 27 η Μαρτίου 2020 πλειοδοτική δημοπρασία για την επιλογή αναδόχου για την εκποίηση κατεστραμμένων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων του Δήμου Αίγινας, η οποία είχε αναβληθεί λόγω της λήψης μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας του COVID 19, θα διεξαχθεί με τους ίδιους όρους διακήρυξης την Πέμπτη 14 Μαΐου 2020 και ώρα 11:00΄ π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3) ενώπιον της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής διαγωνισμού.

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά των διαγωνιζομένων θα πρέπει να υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες ή εταιρείες, αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα αναφέρεται η πλήρης επωνυμία και η διεύθυνση του συμμετέχοντα καθώς και η ένδειξη «Για την συμμετοχή στην δημοπρασία για την εκποίηση κατεστραμμένων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων του Δήμου Αίγινας», στο πρωτόκολλο του Δήμου, έως την προτεραία εργάσιμη ημέρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας, δηλαδή έως Τετάρτη 13/5/2020 και ώρα 15:00΄.

Η διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.aegina.gr στην ειδική κατηγορία «Διακηρύξεις – Προκηρύξεις». Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας (αρμόδιος υπάλληλος κ. Σκαφιδάς Χρήστος – τηλ.: 22973-20036, 20019) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος
Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share