Ενημέρωση αιγοπροβατοτρόφων και χοιροτρόφων για την απογραφή του έτους 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ –  ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Γραφείο Δημόσιας Υγείας Ταχ. Δ/νση: Οινώνης 3
Τηλέφωνο : 22973 20054
email: public.health@aeginadimos.gr
Πληρ. : Κα Χατζίνα Σοφία
Επόπτρια Δημόσιας Υγείας                     Aίγινα 10 Νοεμβρίου 2017
Α.Π.: 14710,
ΘΕΜΑ : Ενημέρωση αιγοπροβατοτρόφων και χοιροτρόφων για την απογραφή
του έτους 2017
Σχετ.: Το με αριθμό πρωτ. 5446/ 31-10- 2017 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής

Σας διαβιβάζουμε το παραπάνω σχετικό έγγραφο του Τμήματος Κτηνιατρικής
Αντίληψης, Φαρμακοεπαγρύπνησης και Ελέγχων, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, που αφορά την υποχρέωση όσων
έχουν αιγοπρόβατα και χοίρους να κοινοποιήσουν στην παραπάνω Υπηρεσία
την απογραφή του ζωϊκού κεφαλαίου τους για το έτος 2017, ως εξής:
– για τα αιγοπρόβατα η απογραφή δεν πρέπει να υπερβαίνει την 15 η
Δεκεμβρίου 2017
– για τους χοίρους δεν πρέπει να υπερβαίνει την 30 η Δεκεμβρίου 2017
προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων και πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων σε
αυτό.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

……………………….

εγγραφο για δήλωση

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας