Καθορισμός του ύψους των προστίμων που επιβάλλονταισύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό Ύδρευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
-.-.-.-.-.-.-
Α π ό σ π α σ μ α  από το υπ’ αριθ. 3/2018 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας.
Αριθ. απόφ. 28/2018 Π ε ρ ί λ η ψ η

Καθορισμός του ύψους των προστίμων που επιβάλλονται
σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό Ύδρευσης (Σχετ. η υπ’
αριθμ. 93/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)
Σήμερα την 29 η Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄ το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας
συνήλθε σε δημόσια τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό κτήριο Αίγινας που βρίσκεται επί των οδών
Αγ. Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.
1091/25.1.2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Θεριανού Στυλιανού που δημοσιεύθηκε στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Δήμαρχο, στους Δημοτικούς
Συμβούλους, στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Πρόεδρο του
Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας.
Στην Συνεδρίαση ήταν :

από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Παρόντες: 1/Μούρτζης Αντώνιος, 2/Ζορμπάς Ιωάννης, 3/Μούρτζης Γεώργιος, 4/Πάλλης Στυλιανός,
5/Δέδες Ευάγγελος, 6/Λορέντζος Γ. Αθανάσιος, 7/Μαρμαρινός Παναγιώτης, 8/Πάλλης Ελευθέριος,
9/Μαρμαρινός Σταμάτιος, 10/Λεούσης Νεκτάριος, 11/Πούντος Ιωάννης, 12/Τρίμης Κυριάκος,
13/Παπαδόπουλος Ιωάννης, 14/Τσατήρης Γεώργιος (Αντ/δρος), 15/Τζίτζης Φίλιππος, 16/Σαλπέα –
Στάθη Αικατερίνη (Γραμματέας) και 17/Θεριανός Στυλιανός (Πρόεδρος).
Απόντες: 1/Σκαλτσιώτης Γεώργιος, 2/Γεννίτσαρης Κωνσταντίνος, 3/Βατικιώτης Δημήτριος,
4/Τσούρης Ανάργυρος, 5/Πτερούδης Νικόλαος, 6/Πούντος Νικόλαος, 7/Δούκας Σωκράτης,
8/Λαμπαδάριος Στυλιανός, 9/Ντελής Αντώνιος και 10/Οικονόμου Νικόλαος, αν και νόμιμα
προσκλήθηκαν.

από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων

Παρόντες: 1/Λορέντζος Κωνσταντίνος (Δ.Κ Κυψέλης).
Απόντες: 1/Καραγιάννης Δημήτριος (Δ.Κ. Αίγινας), 2/Γρυπαίος Ηλίας (Δ.Κ Βαθέος) και 3/Λεούσης
Εμμανουήλ (Δ.Κ Μεσαγρού), αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.

Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

κ. Αμάφης Αναστάσιος ήταν παρών στη Συνεδρίαση.
Στη Συνεδρίαση παρίστατο και ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Μούρτζης, ο οποίος είχε προσκληθεί
νόμιμα από τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη Συνεδρίαση παρευρίσκεται ο δημοτικός υπάλληλος κ. Αθανάσιος Ε. Λορέντζος, για την τήρηση
των πρακτικών.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Τζίτζης Φίλιππος απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα προ της έναρξης
της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ Πέρδικας Αμάφης Αναστάσιος απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα προ της
έναρξης της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Παπαδόπουλος Ιωάννης απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην
έναρξη της συζήτησης του 2 ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Λεούσης Νεκτάριος απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη
της συζήτησης του 3 ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

ΑΔΑ: 7ΥΨΡΩ68-Κ9Μ

2
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Πάλλης Ελευθέριος απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη
της συζήτησης του 4 ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Τσατήρης Γεώργιος απεχώρησε οριστικά από την αίθουσα στην έναρξη
της συζήτησης του 5 ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 5 ο Αριθ. απόφ. 28/2018
Μετά την ανακοίνωση του τίτλου του 5 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης θέματος ο κ. Πρόεδρος
έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Πρόεδρο της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου κ. Δέδε ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου:
α) τον ισχύοντα κανονισμό ύδρευσης του Δήμου, κανονισμό που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
107/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΛΚΔΩ68-ΨΓΚ).
β) την υπ’ αριθμ. 93/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Καθορισμός του ύψους
των προστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό ύδρευσης», στο διατακτικό
της οποίας αναφέρονται τα εξής:
Καθορίζει το ύψος των προστίμων που θα επιβάλλονται για παραβάσεις του Κανονισμού ύδρευσης,
όπως αναλυτικά ακολουθούν και εισηγείται την έγκρισή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο:
 Παραβίαση κανονισμού, άρθρο 2 παρ. 7, ογδόντα ευρώ (80,00 €)
 Υδροδότηση αυτοτελούς ακινήτου με περισσότερες της μιας παροχής, άρθρο 5 παρ. 3,
ογδόντα ευρώ (80,00 €)
 Σύνδεση δύο ή περισσοτέρων ακινήτων με το ίδιο υδρόμετρο, άρθρο 5 παρ. 5, ογδόντα ευρώ
(80,00 €)
 Παρέμβαση στο υδρόμετρο από υδρολήπτη ή άτομα ενεργούντα για το χειρισμό του, άρθρο 5
παρ. 9, τριακόσια ευρώ (300,00 €).
 Κάλυψη του φρεατίου του υδρομέτρου με χώματα (μπάζα) και μη αποκάλυψή του εντός της
προθεσμίας αποκατάστασης που όρισε ο Δήμος, άρθρο 7 παρ. 3, ογδόντα ευρώ (80,00 €).
 Παραβίαση σφραγισμένης παροχής υδροδότησης που έχει διακοπεί για λόγους οφειλής ή
άλλης αιτίας, άρθρο 15 παρ. 8, τριακόσια ευρώ (300,00 €).
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας αφού έλαβε υπόψη του:
 Τον ισχύοντα κανονισμό ύδρευσης του Δήμου (ΑΔΑ: ΩΛΚΔΩ68-ΨΓΚ).
 Την υπ’ αριθμ. 93/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 Τις διατάξεις του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006) και του Ν. 3852/2010
 Την παρατήρηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Τρίμη Κυριάκου ότι το ύψος του προστίμου
που προτείνεται από την Οικονομική Επιτροπή για την παραβίαση σφραγισμένης παροχής
υδροδότησης που έχει διακοπεί για λόγους οφειλής ή άλλης αιτίας είναι μικρό.
 Τις λοιπές τοποθετήσεις και απόψεις των μελών του Συμβουλίου, οι οποίες με λεπτομέρεια
αναγράφονται στα αναλυτικά πρακτικά της Συνεδρίασης.
και μετά από διαλογική συζήτηση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι , κατά πλειοψηφία
Με 13 ΥΠΕΡ, δηλαδή των πράγματι
παριστάμενων μελών κατά την ψηφοφορία του
θέματος, έναντι 1 ΚΑΤΑ, δηλαδή του υπολοίπου
μέλους που απαιτείται για την απαρτία

Καθορίζει το ύψος των προστίμων που θα επιβάλλονται για παραβάσεις του Κανονισμού
Ύδρευσης, όπως αναλυτικά ακολουθούν:

ΑΔΑ: 7ΥΨΡΩ68-Κ9Μ

3

 Παραβίαση κανονισμού, άρθρο 2 παρ. 7, ογδόντα ευρώ (80,00 €)
 Υδροδότηση αυτοτελούς ακινήτου με περισσότερες της μιας παροχής, άρθρο 5 παρ. 3,
ογδόντα ευρώ (80,00 €)
 Σύνδεση δύο ή περισσοτέρων ακινήτων με το ίδιο υδρόμετρο, άρθρο 5 παρ. 5, ογδόντα
ευρώ (80,00 €)
 Παρέμβαση στο υδρόμετρο από υδρολήπτη ή άτομα ενεργούντα για το χειρισμό του, άρθρο
5 παρ. 9, τριακόσια ευρώ (300,00 €).
 Κάλυψη του φρεατίου του υδρομέτρου με χώματα (μπάζα) και μη αποκάλυψή του εντός της
προθεσμίας αποκατάστασης που όρισε ο Δήμος, άρθρο 7 παρ. 3, ογδόντα ευρώ (80,00 €).
 Παραβίαση σφραγισμένης παροχής υδροδότησης που έχει διακοπεί για λόγους οφειλής ή
άλλης αιτίας, άρθρο 15 παρ. 8, τριακόσια ευρώ (300,00 €).
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τρίμης Κυριάκος διαφώνησε μόνο ως προς το ύψος του προστίμου για
την παραβίαση σφραγισμένης παροχής υδροδότησης που έχει διακοπεί για λόγους οφειλής ή άλλης
αιτίας, το οποίο θεώρησε ότι είναι μικρό.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 28/2018
Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Στυλιανός Θεριανός

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας