Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Αίγινας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο παρόν Κανονισμός εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 106/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας (ΑΔΑ: 7ΖΔΡΩ68-ΡΣ6)

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ  . ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ

Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των απορριμμάτων στην εδαφική περιοχή του Δήμου Αίγινας είναι υποχρέωση του Δήμου και ασκείται διά της υπηρεσίας καθαριότητας και του οριζομένου προς τούτο Δημοτικού Συμβούλου.

Η καθαριότητα του Νησιού και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά που επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία των πολιτών, των κατοίκων και του Δήμου και διέπονται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα.

Άρθρο 1

Αντικείμενο και στόχος του Κανονισμού

Ο κανονισμός αυτός έχει ως αντικείμενο και στόχο:

1. Την τήρηση της καθαριότητας στο Δήμο Αίγινας και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

2. Τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων – στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή,

αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση).

3. Τη γνωστοποίηση των σχετικών δημοτικών διατάξεων για τη συμμόρφωση προς αυτές.

Άρθρο 2

Αρμοδιότητες

Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού αυτού ανήκει στη Δημοτική Αρχή (Υπηρεσία Καθαριότητας) την οποία οι φορείς και οι κάτοικοι του Δήμου οφείλουν να συνδράμουν για την όσο το δυνατόν καλύτερη και αποτελεσματικότερη επιτέλεση της αποστολής της.

Άρθρο 3

Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων

Ως απορρίμματα – στερεά απόβλητα νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείμενα, κυρίως στερεάς μορφής, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους και παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικά αστικού περιβάλλοντος που είναι εγκαταλειμμένα ή πρόκειται να εγκαταλειφθούν. Τα απορρίμματα αυτά διακρίνονται σε:

1. Αστικά,

2. Ειδικά και

3. Τοξικά – Βλαβερά.

Τα Αστικά περιλαμβάνουν:

α) Εσωτερικά απορρίμματα (ογκώδη και μη) που προέρχονται από οικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους, νοσοκομεία, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία, τα πλοία που φθάνουν μέχρι τα λιμάνια της Αίγινας και γενικά από χώρους στους οποίους εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες.

β) Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης, που υπάρχουν σε δρόμους, πεζοδρόμια, οικόπεδα, κοινόχρηστους γενικά χώρους κ.λπ.

γ) Υπόλοιπα κηπουρικών εργασιών (κλαδιά, φύλλα, χόρτα κ.λπ.)

Τα Ειδικά περιλαμβάνουν:

α) Υπόλοιπα που προέρχονται από τη δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων και άλλων μονάδων παραγωγής (μέταλλα, ξύλα, χαρτιά, πλαστικά κ.λπ.) και λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητες μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας δεν προσομοιάζουν προς τα αστικά.

β) Υπόλοιπα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικά, εκτός εκείνων που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείου και τοκετών, από παθολογοανατομικά-μικροβιολογικά-αιματολογικά εργαστήρια, από τμήματα λοιμωδών νόσων, φάρμακα, σύριγγες κ.λπ. τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά για καύση σε ειδικούς κλίβανους.

γ) Απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού νεκροταφειακών χώρων.

δ) Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες.

ε) Απόβλητα που δεν μπορούν να μεταφερθούν με τις συνήθεις μεθόδους και οχήματα.

στ) Αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικά καθώς και μέρη αυτών, άχρηστα ή εγκαταλειμμένα κατά τις κείμενες διατάξεις.

Τοξικά-Βλαβερά απορρίμματα θεωρούνται:

Όλα όσα περιέχουν ουσίες που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά, προϊόντα εκκένωσης βόθρων, μπαταρίες κ.λπ.) των οποίων η συλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διάφορους από τους συνηθισμένους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄:ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις του Δήμου

Με βάση τον κανονισμό αυτό οι υποχρεώσεις του Δήμου είναι:

α) Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των μη ογκωδών εσωτερικών αστικών απορριμμάτων που ειδικότερα περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1 εδαφ. α΄ του κανονισμού. Η αποκομιδή γίνεται τουλάχιστον έξι (6) φορές την εβδομάδα στη πόλη και τρεις ως επτά (3-7) φορές την εβδομάδα στα Δημοτικά Διαμερίσματα και πάντοτε βάσει προγράμματος που καταρτίζει ο αρμόδιος Σύμβουλος σε συνεργασία με το αρμόδιο γραφείο του Δήμου. Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά αυτοκίνητα του Δήμου ή αντίστοιχα ιδιωτικά στο σταθμό μεταφόρτωσης ή όπου αλλού έχει καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

β) Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των εσωτερικών ογκωδών απορριμμάτων, όπως αυτά ειδικότερα περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1 εδαφ. α΄ του κανονισμού (παλιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κ.λπ.) γίνεται με ειδικά αυτοκίνητα του Δήμου ή αντίστοιχα ιδιωτικά, μία ή περισσότερες φορές το μήνα, που καθορίζονται με απόφαση του Δημάρχου. Τα απορρίμματα αυτά θα παραμένουν στον οικείο χώρο και θα βγαίνουν κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία Καθαριότητας και τον Επόπτη Καθαριότητας.

γ) Η συλλογή, μεταφορά και διάθεση άλλων κηπουρικών απορριμμάτων (φύλλα – κουρέματα γκαζόν) για να είναι δυνατή πρέπει απαραίτητα να τοποθετούνται μέσα σε πλαστικούς σάκους.

δ) Η συλλογή των απορριμμάτων των εξωτερικών χώρων πλην των ιδιωτικών πεζοδρομίων για την καθαριότητα των οποίων υποχρεούνται να φροντίζουν οι αναφερόμενοι στο άρθρο 6 υπεύθυνοι. Όλες οι εργασίες συλλογής και απομάκρυνσης σκουπιδιών και απορριμμάτων που βρίσκονται στους δρόμους, τα ρείθρα αυτών, πλατείες, κοινόχρηστους γενικά χώρους και εκτάσεις. Η συχνότητα και η μέθοδος σκουπίσματος ορίζονται από το Δήμο, δεδομένων των αναγκών, του υπάρχοντος προσωπικού, των λοιπών δυνατοτήτων.

Προκειμένου να διευκολύνεται η καθαριότητα των οδοστρωμάτων αλλά και γενικά η αποκομιδή των απορριμμάτων, παρακαλούνται οι κάτοικοι να σταθμεύουν τα αυτοκίνητα τους εκ περιτροπής ανά μήνα στη μία πλευρά του δρόμου εάν δεν υπάρχει ανάλογη σήμανση της τροχαίας. Για τη διατήρηση της καθαριότητας σε ειδικούς εξωτερικούς χώρους (πλατείες κ.λ.π.) ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να τοποθετεί, κατά τις εκάστοτε ανάγκες της καθαριότητας του Δήμου, δοχεία απορριμμάτων ή άλλους κάδους υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης, μικροαντικειμένων κ.λπ.

ε) Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση ανακυκλώσιμων υλικών, εφόσον εφαρμόζεται, (σίδηρος-γυαλί-αλουμίνιο-χαρτί-πλαστικές και χάρτινες συσκευασίες). Τα υλικά αυτά τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους χρώματος που καθορίζεται από την Υπηρεσία Καθαριότητας και βρίσκονται σε πολλά σημεία του Δήμου.

Απαγορεύεται ρητά να ρίχνονται άλλα απορρίμματα σ’ αυτούς τους κάδους.

στ) Η ενημέρωση των κατοίκων για τα εφαρμοζόμενα προγράμματα και δρομολόγια αυτοκινήτων αποκομιδής απορριμμάτων, τις τυχόν επερχόμενες αλλαγές, τα προγράμματα και δρομολόγια μηχανικών σάρωθρων καθώς και για τις ώρες και ημέρες για τα τυχόν προγραμματισμένα πλυσίματα των δρόμων και κοινοχρήστων χώρων.

ζ) Η γνωστοποίηση στους κατοίκους του παρόντος κανονισμού θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύει, καθώς και με σλόγκαν, περιληπτικές ανακοινώσεις διά κάθε πρόσφορου τρόπου.

η) Η λήψη έκτακτων μέτρων για την καθαριότητα του Δήμου, όταν αυτό απαιτείται συνεπεία καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων κ.λπ.

θ) Η διατήρηση χώρων ενδιαίτησης, με συγκεκριμένες προδιαγραφές, για τους εργαζόμενους στην καθαριότητα και η εφαρμογή της προληπτικής ιατρικής (ακτινογραφίες, εξετάσεις αίματος κλπ).

ι) Η καθαριότητα των χώρων εναπόθεσης των κάδων απορριμμάτων και ο καθαρισμός των κάδων απορριμμάτων.

Άρθρο 5

Εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις του Δήμου

Ο Δήμος δεν υποχρεούται γενικά:

α) Στην αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση κλαδεμάτων (κλαδιών) σε δεμάτια. Η τοποθέτηση μεγάλων όγκων κλαδεμάτων στα πεζοδρόμια απαγορεύεται για λόγους προστασίας από πυρκαγιές αλλά και για αισθητικούς λόγους.

β) Στην αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ειδικών απορριμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ α, δ, στ, παρά μόνον κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας και εφόσον ο Δήμος έχει την απαιτούμενη δυνατότητα και υποδομή.

γ) Στην αποκομιδή των ειδικών απορριμμάτων όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2 του παρόντος, αλλά δύναται να συμβάλλει αν υπάρχει η αντικειμενική δυνατότητα.

δ) Στη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων-αποβλήτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 3 και όσων χαρακτηρίζονται τοξικά-βλαβερά ή διέπονται από ειδικές υγειονομικές διατάξεις, όπως είναι τα ραδιενεργά απόβλητα, εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες, κ.λπ. η απόρριψή τους θα γίνεται σε χώρο που θα υποδεικνύεται από τον Δήμο.

ε) Να παρέχει τις υπηρεσίες του σε μη νόμιμες χρήσεις γης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Άρθρο 6

Χώροι παραγωγής απορριμμάτων και υπεύθυνοι τήρησης διατάξεων

Για την εφαρμογή των επόμενων διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν τις εξής έννοιες:

α) Κατοικίες θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι στους οποίους κατοικούν άτομα ή οικογένειες και των οποίων οι υπεύθυνοι θεωρούνται για τις οικογένειες (με ή χωρίς τέκνα) οι δύο σύζυγοι και για τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών ο διαχειριστής.

β) Καταστήματα θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι στους οποίους λειτουργούν νόμιμα κάθε φύσεως εμπορικές ή άλλες επιχειρήσεις.

Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων του κανονισμού είναι τα πρόσωπα ή το πρόσωπο στο όνομα των οποίων ασκείται η επιχείρηση ή ο διευθυντής των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται ως καταστήματα.

γ) Οικόπεδα θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη και υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή νομέας αυτού.

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη απορρίμματα

1. Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα αυτά, που ειδικότερα αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού αυτού, υποχρεούνται να γνωρίζουν τον κανονισμό και το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που ο Δήμος έχει καταρτίσει για την περιοχή τους, να συσκευάζουν τα απορρίμματα αυτά σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους τους οποίους έγκαιρα και πριν την διέλευση του απορριμματοφόρου οχήματος να τοποθετούν μέσα στον κάδο υποδοχής σάκων απορριμμάτων.

Δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη των σάκων απορριμμάτων στα πεζοδρόμια, σε ξένες ιδιοκτησίες ή αλλού.

2. Οι αναφερόμενοι στο άρθρο 6 του κανονισμού υπεύθυνοι δεν πρέπει να μετακινούν τους κάδους υποδοχής από τις θέσεις που έχουν τοποθετηθεί από το Δήμο.

3. Οι κατά το άρθρο 6 υπεύθυνοι οφείλουν να μεριμνούν για την καθαριότητα των πεζοδρομίων που αντιστοιχούν στην κατοικία τους.

4. Οι αναφερόμενοι στο άρθρο 6β που διατηρούν καταστήματα με αντικείμενο την προσφορά τροφής, ήτοι: ουζερί, εστιατόρια, καφεζαχαροπλαστεία κ.λπ. και τα οποία δημιουργούν συνήθως μεγάλο όγκο απορριμμάτων υποχρεούνται να διαθέτουν δικό τους κάδο με καπάκι τον οποίο θα διατηρούν εντός τους καταστήματος τους και να τον τοποθετούν στο πεζοδρόμιο από 06:00΄ ώρας τουλάχιστον ώστε να διατηρείται ο χώρος των πεζοδρομίων καθαρός από απορρίμματα και οσμές.

5. Στους μη συμμορφούμενους με τις ανωτέρω διατάξεις ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμα ως κατωτέρω:

ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΕΥΡΩ

Απορρίμματα χωρίς σάκους

150

Σάκοι οργανικών απορριμμάτων στους κάδους ανακύκλωσης

350

Τοποθέτηση σάκων στα δένδρα

150

Τοποθέτηση σάκων απορριμμάτων εκτός κάδων ανά σάκο

50

Απόρριψη ανακυκλώσιμων στο ρέμα

500

Απόρριψη ανακυκλώσιμων σε κοινόχρηστους χώρους

500

Απόρριψη οργανικών απορριμμάτων στο ρέμα

1.000

Απόρριψη απορριμμάτων σε κοινόχρηστους χώρους

300

Απόρριψη ανακυκλώσιμων στα πεζοδρόμια

100

Έλλειψη κάδου σε καταστήματα παράγρ. 4

300

Απορρίμματα σε ξένη ιδιοκτησία

300

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη και εξωτερικά αστικά απορρίμματα

1. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη κλαδεμάτων σε ξένες ιδιοκτησίες, κοινόχρηστους και λοιπούς χώρους της πόλης. Για την αποκομιδή κλαδεμάτων θα πρέπει οι υπεύθυνοι να συνεννοούνται με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την ημέρα και ώρα της αποκομιδής, εφ’ όσον ο Δήμος έχει τη δυνατότητα και την υποδομή να εκτελέσει το σχετικό πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν πριν από την αποκομιδή να έχουν καταβάλει το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής (ανά κυβικό μέτρο) όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Για την αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων θα πρέπει οι υπεύθυνοι να συνεννοούνται με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την ημέρα και ώρα της αποκομιδής, εφ’ όσον ο Δήμος έχει τη δυνατότητα και την υποδομή να εκτελέσει το σχετικό πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν πριν από την αποκομιδή να έχουν καταβάλει το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής (ανά κυβικό μέτρο) όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη ογκωδών αντικειμένων σε ξένες ιδιοκτησίες, κοινόχρηστους και λοιπούς χώρους της πόλης.

3. Ειδικότερα οι υπεύθυνοι καταστημάτων κ.λπ. υποχρεούνται τα πάσης φύσης απορρίμματα συσκευασίας (χαρτοκιβώτια, κ.λπ.) να τα τοποθετούν στους κάδους ανακύκλωσης αφού έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους με πίεση, περίδεση κ.λπ.

4. Ειδικά για τα κατάλοιπα κηπευτικών εργασιών:

α) Φύλλα, ξηρά άνθη, χόρτα, υπόλοιπα καθαρισμών κήπων, γκαζόν κ.λπ. συσκευάζονται σε ανθεκτικούς σάκους όπως τα οικιακά απορρίμματα.

β) Υπόλοιπα χώματος, κοπροχώματος κ.λπ απομακρύνονται υποχρεωτικά από τους υπευθύνους με δική τους φροντίδα και μέσα.

5. Στους μη συμμορφούμενους με τις ανωτέρω διατάξεις ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμα ως κατωτέρω:

ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΕΥΡΩ

Εγκατάλειψη ογκωδών στο πεζοδρόμιο άνευ συνεννοήσεως ή νωρίτερα από μία μέρα πριν την καθορισμένη

300

Απόρριψη ογκωδών στο ρέμα, δασική έκταση, ακτές ή θάλασσα

1.000

Απόρριψη ογκωδών σε ξένη ιδιοκτησία ή κοινόχρηστο χώρο

600

Φύλλα κ.λπ. εκτός σάκων

200

Απόρριψη κλαδεμάτων σε κοινόχρηστους χώρους

400

Απόρριψη κλαδεμάτων στο ρέμα

400

Απόρριψη εξωτ. αστικών απορριμμάτων σε ξένη ιδιοκτησία

400

Ακάθαρτα πεζοδρόμια (άρθρ. 7 παρ. 3)

400

Άρθρο 9

Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών απορριμμάτων

1. Για τα απορρίμματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ΄ του παρόντος κανονισμού (προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες) υπεύθυνοι για την μεταφορά τους στους ειδικούς χώρους υποδοχής μπαζών ή τις χωματερές είναι ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος των εκτελούμενων εργασιών. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να τοποθετούν τα υλικά αυτά σε ειδικούς κάδους (κοντέϊνερς) ή σάκους οικοδομικού υλικού. Σε περίπτωση που τα υλικά αυτά παραμείνουν επί του πεζοδρομίου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών ημερών εκτός του ειδικού κάδου, θεωρούνται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό χώρο και οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στην καταβολή του ειδικού τέλους που προβλέπεται από τη σχετικά απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επί πλέον επιβάλλεται προς αυτούς από το Δήμο πρόστιμο.

2. Στην περίπτωση που τα ανωτέρω αναφερόμενα υλικά απορρίπτονται σε ακάλυπτους χώρους, όπως ξένα οικόπεδα, χείμαρρους, πάρκα, άλση, πλατείες, κοινόχρηστους γενικά χώρους, δάση κ.λπ. γίνονται σοβαρές εστίες ρύπανσης και προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθμιση στο περιβάλλον, γι’ αυτό και απαγορεύονται. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 119 του Ν. 1892/90 και άλλες προβλεπόμενες κυρώσεις, ο Δήμος επιβάλλει στους υπευθύνους πρόστιμο.

3. Στους μη συμμορφούμενους με τις ανωτέρω διατάξεις ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμα ως κατωτέρω:

ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΕΥΡΩ

Εγκατάλειψη των απορριμμάτων (άρθρ. 3 παρ. 2α, β, γ, ε)

600

Εγκατάλειψη-απόρριψη οικιακών υλικών στο ρέμα, δασική έκταση, ακτές ή θάλασσα.

1.000

Κατάληψη κοιν. χώρου με οικιακά υλικά άνευ αδείας

400

Απόρριψη οικοδ. υλικών σε ξένη ιδιοκτησία

400

Κατ’ επανάληψη απόρριψη οικοδ. υλικών σε μη επιτρεπόμενο χώρο

1.000

Άρθρο 10

Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών και τοξικών απορριμμάτων που δεν μεταφέρονται από τις Υπηρεσίες του Δήμου

Τα απορρίμματα που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 3 του παρόντος κανονισμού συλλέγονται, αποκομίζονται και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπευθύνους όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 6, οι οποίοι υποχρεούνται ως την ημέρα της αποκομιδής να τα κρατούν συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων ή των κατοικιών τους και να μη τα εναποθέτουν στο πεζοδρόμιο ή αλλού. Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση τους πουθενά εντός των ορίων του Δήμου. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 200 Ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ : ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Άρθρο 11

Υποχρεώσεις πεζών

Η απόρριψη από πεζούς ή εποχούμενους καθ’ οδών άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών μικροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης, δεν επιτρέπεται.

Το ίδιο ισχύει και για τους κοινόχρηστους και ελεύθερους γενικά χώρους του Δήμου (πλατείες, πάρκα, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λπ.) από περιπατητές, θαμώνες κ.λπ. Τα προαναφερόμενα αντικείμενα επιβάλλεται να ρίχνονται στα υπάρχοντα καλάθια μικροαπορριμμάτων ή στους κάδους απορριμμάτων.

Όλοι οι κάτοικοι παρακαλούνται να σέβονται τη διάταξη αυτή.

Άρθρο 12

Υποχρεώσεις υπευθύνων καταστημάτων και περιπτέρων

1. Οι υπεύθυνοι καταστημάτων και περιπτέρων οφείλουν να τοποθετούν σε κατάλληλα σημεία του καταστήματος τους δοχεία απορριμμάτων και να διατηρούν καθαρό τον περιβάλλοντα χώρο.

2. Τα υλικά συσκευασίας που προέρχονται από τις δραστηριότητές τους οφείλουν να τα συμπιέζουν και να τα τοποθετούν στους ειδικούς μπλε κάδους ανακύκλωσης.

3. Στους μη συμμορφούμενους με τις ανωτέρω διατάξεις ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμα ως κατωτέρω:

ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΕΥΡΩ

Για μη καθαρό περιβάλλοντα χώρο

300

Για συσκευασίες εκτός ειδικών κάδων ανακύκλωσης

300

Άρθρο 13

Καθαριότητα δημοτικών χώρων που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν κατόπιν αδείας δημοτικούς και κοινόχρηστους γενικά χώρους (καφενεία, ζαχαροπλαστεία, καφετέριες, εστιατόρια, είδη τροφίμων και συναφή) οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χώρους αυτούς καθαρούς με ίδια μέσα και με την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων, ανεξάρτητα από τον χρόνο καθαρισμού τους από συνεργεία του Δήμου. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 300 Ευρώ και σε περίπτωση επανάληψης 500 Ευρώ.

Άρθρο 14

Καθαριότητα αγορών

Οι πωλητές και έμποροι των αγορών που λειτουργούν στην περιφέρεια του Δήμου καθώς επίσης οι πλανόδιοι πωλητές κ.λπ. οφείλουν να διατηρούν καθαρό πάντοτε το γύρω τους χώρο και να συλλέγουν τα κάθε είδους απορρίμματα σε ανθεκτικούς σάκους τους οποίους μεταφέρουν σε ειδική θέση που τους έχει υποδειχθεί από το Δήμο ή σε ειδικούς υποδοχείς που ο Δήμος έχει εγκαταστήσει. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται πρόστιμο 300 Ευρώ.

Άρθρο 15

Υπαίθρια αποθήκευση υλικών

Η πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και συσσώρευση υλικών, εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών κ.λπ. μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση στο περιβάλλον από το διασκορπισμό τους. Σε χορηγούμενη από το Δήμο άδεια κατάληψης πεζοδρομίου ή κοινόχρηστου χώρου για την εναπόθεση, αποθήκευση ή συσσώρευση των προαναφερομένων υλικών, θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα (κάλυψη με λαμαρίνες, πλαστικά φύλλα κ.λπ) που πρέπει να πάρει ο ενδιαφερόμενος ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος διασκορπισμού τους και ανάφλεξης.

Αν από την πλημμελή εφαρμογή των προαναφερομένων προστατευτικών μέτρων προκληθεί ρύπανση ή καταστροφή των κοινόχρηστων χώρων και του περιβάλλοντος γενικότερα, ο Δήμος πέρα από τις κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία, επιβάλλει στους υπεύθυνους και πρόστιμο 300 Ευρώ.

Άρθρο 16

Καθαριότητα κοινόχρηστων ιδιωτικών χώρων

Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, καταστημάτων και επιχειρήσεων, στεγασμένοι και μη, πρέπει να διατηρούνται καθαροί με τη φροντίδα των υπευθύνων που προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμα και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για τη συλλογή και αποκομιδή πευκοβελόνων και ξερών κλαδιών κ.λπ. που είναι δυνατόν ν’

αποτελέσουν εστίες πυρκαγιών. Για τη μη συμμόρφωση στην ανωτέρω διάταξη υπάρχουν από το νόμο απορρέουσες ποινικές ευθύνες.

Άρθρο 17

Καθαριότητα οικοπέδων

Οι ιδιοκτήτες ή οι νομείς οικοπέδων, λαμβανομένων υπ’ όψιν και των κινδύνων πυρκαγιάς, ιδίως τους θερινούς μήνες, οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα καθώς και τα πεζοδρόμιά τους, ακόμα και αν τα απορρίμματα αυτά προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο, οφείλουν να τα περιφράσσουν, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και να προβαίνουν στην περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση των εντός αυτών φυόμενων χόρτων και συναφών φυτών, άνευ ειδοποιήσεως.

Αν διαπιστωθεί από τον Δήμο ότι την 15η Ιουνίου κάθε έτους το οικόπεδό τους αποτελεί πιθανή εστία πυρκαγιάς ή μολύνσεων, ο Δήμος δικαιούται να παρέμβει καθαρίζοντας και περιφράσσοντας το οικόπεδο, καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη στους υπευθύνους, επιπροσθέτως δε επιβάλλει σ’ αυτούς και πρόστιμο 100 Ευρώ.

Όταν υπάρχει έγγραφη από τον Δήμο όχληση προς τον κύριο, νομέα ή κάτοχο του ακινήτου απαιτείται συμμόρφωση (καθαρισμός κ.λπ.) εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του εγγράφου.

Άρθρο 18

Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων

Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα κι μεταφορικά μέσα ξηρού φορτίου, πρέπει να έχουν το φορτίο τους καλυμμένο απόλυτα με μουσαμά. Τα απορρίμματα οποιασδήποτε μορφής που παράγονται κατά τη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας κάθε εργασίας. Σε περίπτωση αμέλειας, η καθαριότητα διεξάγεται από τις υπηρεσίες του Δήμου και τα έξοδα καταλογίζονται στους υπευθύνους, στους οποίους παράλληλα επιβάλλεται και πρόστιμο ύψους 100 Ευρώ.

Άρθρο 19

Εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα, μηχανήματα κ.λπ.

Όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. στ του παρόντος κανονισμού, μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες ή χρήστες τους στους ειδικούς χώρους για διάλυση. Σε αντίθετη περίπτωση η στάθμευσή τους, μακροχρόνια ή μη, θεωρείται κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου ε του Ν. 1080/80 ενώ παράλληλα επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού καθαριότητας, περί εγκαταλείψεως ογκωδών σε κοινόχρηστο χώρο.

Άρθρο 20

Οικοδομικές εργασίες

Οι υπεύθυνοι γενικά οικοδομικών εργασιών οφείλουν να διατηρούν το εργοτάξιο, τους χώρους εργασιών και γενικά τους γύρω χώρους καθαρούς και να αποκαθιστούν κάθε φορά την καθαριότητα. Για λόγους καθαριότητας, δημόσιας υγιεινής και ασφάλειας, οι υπεύθυνοι εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στην περιφέρεια του Δήμου οφείλουν να συμμορφώνονται με τον ισχύοντα κανονισμό εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών και εργασιών κοινωφελών έργων, καθώς και με τον παρόντα κανονισμό καθαριότητας. Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, εκτός των ευθυνών που απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία, ο Δήμος επιβάλλει και τα πρόστιμα του άρθρου 9.

Άρθρο 21

Απόβλητα από διαφημίσεις

Δεν επιτρέπεται η ρίψη διαφημιστικών φυλλαδίων σε κοινόχρηστους χώρους από τους οποίους μπορούν να διασκορπιστούν στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης. Το ίδιο ισχύει και για την τοποθέτηση διαφημιστικών σε σταθμευμένα οχήματα.

Απαγορεύεται η αφισοκόλληση και η ανάρτηση αφισών σε οποιοδήποτε χώρο, όπως κατασκευές προσωρινής περίφραξης χώρων, στάσεις λεωφορείων, κορμούς δέντρων, στύλους ηλεκτροφωτισμού κ.λπ.

Παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο 300€.

Σε περίπτωση ρύπανσης από αφισοκόλληση όπου η μετέπειτα απορρύπανση απαιτεί μεγάλη προσπάθεια και κόστος οι υπαίτιοι είναι υποχρεωμένοι να αποκαταστήσουν τον χώρο αυτό με ευθύνη και δαπάνη τους άμεσα.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης το παραπάνω πρόστιμο διπλασιάζεται.

Άρθρο 22

Υποχρεώσεις ιδιοκτητών και συνοδών κατοικίδιων ζώων

Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα των ζώων τους. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλη συσκευή – συλλέκτη περιττωμάτων ή ειδικές σακούλες (πλαστικές ή χάρτινες) τις οποίες θα έχουν μαζί τους όταν συνοδεύουν τα κατοικίδια σε εξωτερικούς χώρους.

Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται πρόστιμο 100€.

Εάν η παράβαση γίνει σε παιδική χαρά ή άλλο κοινόχρηστο χώρο που φιλοξενεί παιδιά, σε αυλές ή εισόδους σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών, σε προαύλια εκκλησιών ή αρχαιολογικούς χώρους το πρόστιμο διπλασιάζεται.

Άρθρο 23

Περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Λόγω ανωτέρας βίας (απεργίες πλοίων, Π.Ν.Ο., απαγορευτικός απόπλους, απεργία ΧΥΤΑ, κ.λπ.) ο Δήμος μας θα ενημερώνει τους πολίτες, οι οποίοι πρέπει να συμμορφώνονται και να μην τοποθετούν απορρίμματα στους κάδους, ώστε να μην συσσωρεύονται απορρίμματα και να μην δημιουργούνται οχληρές και ανθυγιεινές καταστάσεις για τους κατοίκους και την Δημόσια Υγεία γενικότερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ : ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 24

Ισχύς του Κανονισμού Καθαριότητας

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη έγκρισή του από το Δ.Σ. και την δημοσίευσή του ως ο νόμος ορίζει, οπότε και παύει η ισχύς κάθε προγενέστερου κανονισμού καθαριότητος.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1. Η οδηγία 75/422 της Ε.Ε.

2. Η ΚΥΑ 69728/824/1996 για τα στερεά απόβλητα

3. Η ΚΥΑ 72781/3054/1-11-86 για τα τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα.

4. Ο Νόμος 1650/86 για το περιβάλλον.

5. Τα άρθρα 3 & 19 του Ν.1080/80

6. Ο νόμος 807/71 (για ελεύθερους χώρους)

7. Ο Νόμος 1144/81 (για εναπόθεση αδρανών υλικών)

8. Ο Νόμος 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας)

9. Ο Νόμος 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010)»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας