Κλήρωση για ανάδειξη μελών Επιτροπής, παραλαβής έργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: ΑΙΓΙΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
  • Τις διατάξεις της υπ’ αριθ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφασης του υπουργού  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β΄).
  • Την υπαριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν 4257/2014
  • Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής  του έργου :  ” ΜΕΤΑΤΩΠΙΣΗ Ο.Κ.Ω.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ”  . Αυτή θα αποτελείται ,σύμφωνα με την  παρ 1α του άρθρου 61 του Ν 4257/2014 ,από δύο υπαλλήλους ΠΕ  Μηχανικών ή ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών , με τους αναπληρωματικούς τους,  (λαμβάνοντας υπόψη το υπ’αρ. πρωτ. 63262 / 23-3-2017   έγγραφο του ΤΜ. ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ) ,καθώς και σύμφωνα με την παρ 4 του  άρθ. 61 του Ν 4257/2014 ενός Δημοτικού  Συμβούλου με τον αναπληρωματικό του  .  

  

        Γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή  19 Μαΐου  2017 και ώρα 13: 00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3) στο Γραφείο του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών θα διεξαχθεί :

1) δημόσια κλήρωση μεταξύ δημοτικών υπαλλήλων του Δήμου και υπαλλήλων του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων, της περιφέρειας Αττικής

2) δημόσια κλήρωση μεταξύ  των 27 Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Αίγινας

για την ανάδειξη αυτών που θα συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά  μέλη στην ανωτέρω επιτροπή.

               Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και  

    να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος

Μούρτζης  Δημήτριος

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας