Ματαίωση Διαγωνιστικής Διαδικασίας Προμήθειας Υδρομέτρων

Ανακοινώνουμε τη ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑΜ:20PROC007740559) με τίτλο «Προμήθεια υδρομέτρων» και αρ. πρωτ. διακήρυξης 17170/27-11-2020, λόγω επανεκτίμησης των αναγκών του Δήμου Αίγινας σε είδη με συνάφεια στο ανωτέρω αντικείμενο του διαγωνισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΟΡΜΠΑΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ

Share