ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ (ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ”» (ΑΔΑΜ: 23PROC013569735)

Ο Δήμος Αίγινας πρόκειται να προβεί με τις διατάξεις του N.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, με  τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 κατόπιν σχετικής έρευνας αγοράς και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομική προσφορά στην: 

Ανάθεση της προμήθειας συστήματος διαχείρισης επισκεπτών (προτεραιότητας) για τις ανάγκες του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» με βάση τις ελάχιστες προδιαγραφές του παραρτήματος ΙΙ του υπ’ αριθ. Πρωτ. ΥΨΗΔ ΗΔΟΔΥ 497/25-10-2022 οδηγού υποβολής του έργου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις διευκρινήσεις που δόθηκαν στη συνέχεια. 

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 7.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ.14397/10-10-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από το Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:23REQ013556440) .

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 23PROC013569735)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ:23REQ013556440) 
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share