Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (4-Μαρτ-2022 11:00πμ)

Κατεπείγουσα δια Περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 04 – Μαρτίου – 2022 και ώρα 11:00΄ π.μ, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 426 ΑΠ : 77233/13-11-2021 (ΑΔΑ 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ40 για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

1. Περί έγκρισης εξειδικευμένης πίστωσης, σχετική εισηγητική επιστολή γραφείου Δημάρχου με αριθ. πρωτ. 2816/02-03-2022 για την διενέργεια 56ης εθελοντικής αιμοδοσίας Δήμου Αίγινας την 11η και 12η Μαρτίου 2022.

Για το θέμα σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι και την την Παρασκευή 04 – Μαρτίου – 2022 και ώρα 11:00΄ π.μ, να ενημερώσετε ηλεκτρονικά στο e-mail : areti.koukoumi@aeginadimos.gr για τη θέση σας επί του θέματος (πχ. υπέρ, κατά, λευκό).

Τα μέλη τα οποία δεν διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς στο τηλ. 22973 20058.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share