Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (18/12/2020 – 10:00πμ)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΆΣΚΕΨΗΣ με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00΄ π.μ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.:

1. ΘΕΜΑ. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού προπληρωμένου εντάλματος για την καταβολή “επιδόματος παραπληγικών, τετραπληγικών δημοσίου” για το έτος 2020 από μήνα Ιανουάριο έως Δεκέμβριο 2020 .

2. ΘΕΜΑ. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης αυτών του άρθρου. 221 του Ν. 4412/2016 .

3. ΘΕΜΑ. Λήψη απόφασης επί του πρακτικού που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού και αξιολόγησης, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μεσώ πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την “Προμήθεια δυο κλειστών φορτηγών τύπου van” προϋπολογισμού : 42.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%)”.

4. ΘΕΜΑ. Έγκριση της υπ’ αρ. 20/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας που αφορά την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού για το έτος 2020.

5. ΘΕΜΑ. Έγκριση της υπ’ αρ.132/2020 αποφάσεως του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας που αφορά έγκριση του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2021.

6. ΘΕΜΑ. Έγκριση της υπ’ αρ.133/2020 απόφασης του Δ.Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας που αφορά την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του για το οικονομικό έτος 2021 .

Σε περίπτωση κατά την οποία δικαιολογημένα δεν είναι δυνατή η προσέλευσή σας, παρακαλούμε όπως γνωρίσετε αυτό έγκαιρα, καταρχήν στο αντίστοιχο αναπληρωματικό σας μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και κατόπιν στον ειδικό γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σκαφιδά Χρήστο στο τηλ. 22973 20036.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ζορμπάς Ιωάννης
Δήμαρχος

Share