Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (29/01/2021 – 10:00πμ)

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence ( www.epresence.gov.gr ) την 29η Ιανουαρίου 2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ και ώρα έναρξης 10:00΄ π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αρ. 150/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας περί έγκρισης της 5 ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Αίγινας οικονομικού έτους 2020.

2. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Δημήτριο Σ. Μηλίτση, κάτοικο Πειραιά Αττικής (οδός Υψηλάντους αριθ.117 – Τ.Κ.18532), με Α.Φ.Μ. 028895821 Δ.Ο.Υ. Α΄ Πειραιά κι Α.Μ.:1715/ Δ.Σ. Πειραιά, για την άσκηση της από 16/12/2019 υπό Γ.Α.Κ.:101015/19-12-2019 κι Ε.Α.Κ.: 2646/ 19 – 12 – 2019) αγωγής, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Μισθώσεις) και την εκπροσώπηση του Δήμου Αίγινας, ενώπιον του αυτού Δικαστηρίου, κατά τη συζήτηση  της αγωγής αυτής, καθοιανδήποτε δικάσιμο ορισθείσα ή μέλλουσα να ορισθεί.

3. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Δημήτριο Σ. Μηλίτση, κάτοικο Πειραιά Αττικής (οδός Υψηλάντους αριθ.117 – Τ.Κ.:18532), με Α.Φ.Μ.: 028895821 Δ.Ο.Υ. Α΄ Πειραιά κι Α.Μ.:1715/Δ.Σ. Πειραιά, για την άσκηση της  από 27/02/2020 υπό Γ.Α.Κ.:56735/2020 κι Ε.Α.Κ.:1595/2020 αγωγής, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Μισθώσεις) και την εκπροσώπηση του Δήμου Αίγινας, ενώπιον του αυτού Δικαστηρίου, κατά τη συζήτηση της αγωγής αυτής,  κατά τη δικάσιμο της 01/03/2021 ή και καθοιανδήποτε μετ’ αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη

4. Περί έγκρισης του πρακτικού που συντάχθηκε για τον συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου, του έργου: «Αναβάθμιση Ελευθερών χώρων Παιδικών Χαρών Νήσου Αίγινας », προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ (πλέον  Φ.Π.Α.).

5. Περί έγκρισης του πρακτικού που συντάχθηκε για τον συνοπτικό διαγωνισμό που διεξήχθη για την Προμήθεια Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (προμήθεια αδρανών υλικών και  ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση φθαρμένων δρόμων του Δήμου Αίγινας).

6. Έγκριση του με αριθ. Πρωτ 776/22-01-2021 Πρακτικού Ηλεκτρονικής Κλήρωσης, για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών Μελών της επιτροπή διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσίας με τίτλο : «Παροχή  υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αίγινας».

7. Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω διαρροής.

8. Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικό κατάλογο τελών ύδρευσης λόγω λάθους μέτρησης.

9. Εξέταση αιτήσεων υδροληπτών του Δήμου για διόρθωση χρεώσεώς τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης λόγω λάθους αντιγραφής από τα βιβλία καταμετρήσεως στους βεβαιωτικούς καταλόγους.

10. Εγκριση διαγραφής από χρηματικό κατάλογο Α/Α 425 Κοιμητηριού Αγ. Ειρήνης μνήματος Α 283 για την εκ παραδρομής χρέωση οφειλής η οποία είχε ήδη εξοφληθεί.

11. Εγκριση διαγραφής από χρηματικό κατάλογο Α/Α 447 και Α/Α 448, που αφορά τέλη Κοιμητηριού Κυψέλης οικονομικού έτους 2019 και 2020, μνήματος Κ 384 για την εκ παραδρομής χρέωση οφειλής .

12. Εγκριση διαγραφής από χρηματικό κατάλογο Α/Α 447 και Α/Α 448, που αφορά τέλη Κοιμητηριού Κυψέλης οικονομικού έτους 2019 και 2020, Κοιμητηριού Αγ. Ειρήνης μνήματος Κ 243 για την εκ παραδρομής χρέωση οφειλής .

13. Εξέταση αιτήσεως υδρολήπτη του Δήμου με αριθ. Πρωτ. 18284/18-12-2020, για διαγραφή προσαυξήσεων, δυνάμει του Ν. 3463/2006 αρθ. 174 περ. 3. β όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share