Πρόσκληση υποβολής οικ. προσφοράς για την προμήθεια ειδών για τον Παιδικό Σταθμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα, 31/10/2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αρ. Πρωτ.Προμηθειών : 57
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΟΙΝΩΝΗΣ 3 Τ.Κ 180 10 Προς, Κάθε ενδιαφερόμενο
ΤΗΛ: 22973 20032
FAX: 22970 25099

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΠΑΤΑΚΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Ο Δήμος Αίγινας είναι αναγκαίο να προβεί στην προμήθεια κουτιών αποθήκευσης, πατάκια μπάνιου και διαφόρων υλικών για την εύρυθμη λειτουργία και την κάλυψη των αναγκών του Παιδικού Σταθμού του Δήμου, προϋπολογισμού 465,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω περιγράφονται αναλυτικά στον υπ ΄αριθ. Πρωτ. 13109/03.10.2017 πρωτογενές αίτημα -Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας.

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 465,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.7135.01 του Δημοτικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

1. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 Ν. 1599/1986) με την οποία δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας μελέτης και της συγγραφής υποχρεώσεων και συμφωνούν με αυτούς.

2. Πλήρη τεχνική περιγραφή του υπό προμήθεια είδους, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην υπ. αρ. 13109/2017 Τεχνική Έκθεση.

3. Οικονομική προσφορά

Οι προσφορές και η υπεύθυνη δήλωση υπογράφονται από τον προσφέροντα, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση εκπροσώπησης νομικού προσώπου ,ο υπογράφων τα ανωτέρω έγγραφα , πρέπει να προκύπτει από προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων ότι έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για το σκοπό αυτό

Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των ειδών και ανταποκρίνεται στην τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Τρίτη 07/11/2017 σε κλειστό φάκελο. Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο Αίγινας στη Διεύθυνση : Οινώνης 3, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 180 10.

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση – πληροφορία επί του θέματος, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (2297320032).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Τμήμα Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας

Αρμόδιος Υπάλληλος : Α. Καρακάση

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 22970 23707

E-mail : paidikos_stathmos@aeginadimos.gr

Αίγινα, 03 Οκτωβρίου 2017

Α. Π. : 13109

 

ΠΡΟΣ : Τμήμα Προμηθειών

Κοιν. : Γραφείο Δημάρχου

Αντιδήμαρχο Διοικ/κών & Οικ/κών

Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών

 

ΑΔΑΜ:

ΘΕΜΑ : ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΌ ΣΤΑΘΜΌ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ

Με το παρόν έγγραφο σας γνωρίζουμε ότι στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου μας υπάρχει η ανάγκη για την προμήθεια κουτιών αποθήκευσης, πατάκια

μπάνιου και διαφόρων υλικών για την εύρυθμη λειτουργία και την κάλυψη των αναγκών του Παιδικού Σταθμού . Αναλυτικά, τα στοιχεία των προς προμήθεια αγαθών είναι τα ακόλουθα :

Α. Περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών – ενδεικτικός προϋπολογισμός :

 

Περιγραφή

Τεχνικά χαρακτηριστικά

CPVS

Ποσότητα

Ενδεικτική Τιμή μονάδος

Φ.Π.Α.

Συνολικό

Ενδεικτικό

Κόστος

ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΜΕ ΑΣΠΡΟ ΚΑΠΑΚΙ, 32 ΛΙΤΡΑ, 45 Χ 34 Χ 25

44614100-8

8

10,00 €

12,40 €

99,20 €

ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΟ ΜΕ ΑΣΠΡΟ ΚΑΠΑΚΙ, 40 ΛΙΤΡΑ, 58 Χ 40,5 Χ 23

44614100-8

1

11,00 €

13,64 €

13,64 €

ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΟΒΑΛ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΡΑΤΑΝ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ,

18 Χ 13 Χ 6 ΕΚ.

44614100-8

8

5,50 €

6,82 €

54,56 €

ΠΑΤΑΚΙ ΜΠΑΝΙΟΥ

ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ, ΠΑΛ ΧΡΩΜΑΤΑ, 2,50 Χ 65

44614100-8

3

35,00 €

43,40 €

130,20 €

ΠΑΤΑΚΙ ΜΠΑΝΙΟΥ

ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ, ΠΑΛ ΧΡΩΜΑΤΑ, 1,50 Χ 65

44614100-8

3

25,00 €

31,00 €

93,00 €

ΠΑΤΑΚΙ ΜΠΑΝΙΟΥ

ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ, ΠΑΛ ΧΡΩΜΑΤΑ, 1,00 Χ 65

44614100-8

3

20,00 €

24,80 €

74,40 €

ΣΥΝΟΛΑ :

465,00€

 

Η δαπάνη θα καλυφθεί από Επιχορήγηση στον Δήμου για το Παιδικό Σταθμό και θα βαρύνει τον Κ.Α. ………………… του προϋπολογισμού του έτους 2017.

Β. Επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής των παραπάνω υλικών

Τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να παραληφθούν άμεσα από την κατά νόμο αρμόδια επιτροπή παραλαβής στις εγκαταστάσεις του Παιδικού Σταθμού του Δήμου μας.

Γ. Επιθυμητός τόπος παράδοσης των παραπάνω υλικών

Τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να παραδοθούν από τον ανάδοχο φορέα στις εγκαταστάσεις του Παιδικού Σταθμού του Δήμου μας.

Στο ανωτέρω κόστος ο ανάδοχος που θα προκύψει θα πρέπει να συμπεριλάβει όλα τα έξοδα που μπορεί να απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση και την έγκυρη παράδοση των ανωτέρω αγαθών στον Δήμο, συμπεριλαμβανομένου και των τυχόν εξόδων αλληλογραφίας, μεταφοράς αγαθών, ασφάλισης, αμοιβής, μετακίνησης, διαμονής και σίτισης του προσωπικού ή/και των συνεργατών που θα απασχολήσει κ.α.

Τέλος, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, κατά την κρίση της υπηρεσίας μας, λόγω της φύσης των προς προμήθεια αγαθών, για την σύνταξη της μελέτης της ανωτέρω προμήθειας :

Απ

 

αιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

Δ

Χ

ΕΝ απαιτούνται τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΚΑΛΟΚΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

29/09/17

29/09/17

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας