ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ Ο.Τ.Α Α΄ΒΑΘΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινα, 29 Μαΐου 2019
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ Ο.Τ.Α Α΄ΒΑΘΜΟΥ
Σύμφωνα με τον νόμο 46118/17-5-2019 (ΦΕΚ 73Α/2019) δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης
των οφειλών προς Ο.Τ.Α Α΄βαθμού .
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οφειλές προς του Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα
βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορεί, ύστερα
από την αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του
οικείου Δήμου ή του νομικού προσώπου, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με
απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης
καταβολής , καθώς και από πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή
ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους ως εξής:
1) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)
2) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις , με απαλλαγή κατά
ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%)
3) αν εξοφληθούν σε είκοσι πέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) , με απαλλαγή
κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%)
4) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννιά (49) έως εβδομήντα δύο (72) , με απαλλαγή
κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%)
5) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) , με απαλλαγή κατά
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)
Προθεσμία υποβολής αίτησης για την ρύθμιση των οφειλών , οι ενδιαφερόμενοι
δύνανται να υποβάλουν μέχρι και τέσσερις μήνες από την ισχύ εφαρμογής του
παρόντος νόμου 4611/17-5-2019
Στην παρούσα ρύθμιση (νόμος 4611/2019) υπάγονται και οι διαφορές που
προκύπτουν από διορθώσεις τετραγωνικών μέτρων Οικιών-Καταστημάτων εφόσον
οι αιτήσεις υποβληθούν μέχρι 17 Ιουλίου 2019, στην Υπηρεσία Εσόδων του Δήμου
(πληροφορίες κος Ε.Γλαντζής τηλ. 22973-20030 και κος Μ.Χατζής 22973-20065)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Στρόμπλος Νεκτάριος Τηλ. Επικοινωνίας 22973-20041
2. Γρυπαίου Ξανθή Τηλ.Επικοινωνίας 22973-20042

Ευάγγελος Ι. Δέδες

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας