Ανάκληση  της  υπ  αριθμ.333/2019 Απόφασης  Δημάρχου κατά το σκέλος που αφορά τον ορισμό του Δημοτικού συμβούλου κ.ΜΟΥΡΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ ως Αντιδημάρχου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Αίγινα, 24/06/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                           Α.Π: 6824
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Ταχ.Δ/νση: Οινώνης 3    Τ.Κ: 18010
Τηλ.επικ.: 2297320022
Τηλεομοιοτυπία: 2297025099

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Αριθμός Απόφασης    362/2019
Ο Δήμαρχος Αίγινας  αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 58 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά με
τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο οποίος ορίζει αντιδημάρχους.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό των
Αντιδημάρχων και στις αρμοδιότητες που μεταβιβάζει σε αυτούς ο Δήμαρχος.
3. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί
ανάκλησης αντιδημάρχου πριν την λήξη της θητείας.
4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 61 του Ν.3852/2010 περί αδικαιολόγητης απουσίας
Αντιδημάρχου.
5. Την ορθή επανάληψη της υπ.αριθμ. 46/16-03-2017 Απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: 7Σ8ΞΩ68-ΚΤΓ)
περί ορισμού Αντιδημάρχων.
6. Την υπ.αριθμ.333/7-6-2019 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 6681Ω68-ΤΩ9) περί ορισμού
Αντιδημάρχου.
7. Την υπ.αριθμ.πρωτ. 6817/24-6-2019 επιστολή του κ.Αντώνιου Μούρτζη προς κ.Δήμαρχο.
8. Την υπ.αριθμ.πρωτ. 6476/14-6-2019 επιστολή του Δημάρχου Αίγινας προς τον κ.Αντώνιο
Μούρτζη.
9. Την υπ.αριθμ.πρωτ. 6444/14-6-2019 επιστολή του Αντιδημάρχου προς τον Δήμαρχο.
10. Την υπ.αριθμ.πρωτ. 6315/12-6-2019 επιστολή του Δημάρχου Αίγινας προς τον Αντιδήμαρχο
κ.Μούρτζη Αντώνιο.
11. Την υπ.αριθμ.πρωτ. 6174/10-6-2019 επιστολή του Αντιδημάρχου προς τον Δήμαρχο.
12. Την υπ.αριθμ.πρωτ.6806/24-6-2019 επιστολή του Δημάρχου προς τον κ.Μούρτζη Αντώνιο.
13. Τις διαπιστώσεις/γεγονότα σχετικά με τον Αντ/χο Περ/ντος και Ποιότητα Ζωής, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Αλιείας: α) της μη επαρκούς ανταπόκρισης στα ανατεθέντα σ’ αυτόν καθήκοντα με
αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών ελλείψεων στην οργάνωση και λειτουργία των υπ’ αυτού
αναληφθέντων τμημάτων που αφορά την ανάγκη ότι κατά την θερινή περίοδο η διαχείριση των
απορριμμάτων βρίσκεται στο ύψιστο σημείο της δραστηριότητας και αναγκαιότητάς της, με συνέπεια
την πρόκληση σοβαρών λειτουργικών και δημοτικοκοινωνικών βλαπτικών της εικόνας του Δήμου
ζητημάτων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1) Ανακαλούμε την αριθμ.333/2019 Απόφαση Δημάρχου κατά το σκέλος που αφορά τον ορισμό του
Δημοτικού συμβούλου κ.ΜΟΥΡΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ ως Αντιδημάρχου, με την αφαίρεση
συνολικά των αρμοδιοτήτων του ως Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, Αγροτικής
Ανάπτυξης & Αλιείας.
2) Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευτεί τουλάχιστον σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Αττικής
ή σε μία εβδομαδιαία της Πρωτεύουσας του Νομού ή σε τοπική εφημερίδα και θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού
Καταστήματος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κοινοποίηση:
1. κ. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
2. κ.Μούρτζη Αντώνιο – Δημοτικό Σύμβουλο (με αποδεικτικό παραλαβής)
3. κ.κ Αντιδήμαρχοι
4. κ.κ. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
5. κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
6. Δημοτικές Επιχειρήσεις – ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ
7. Δ/ντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
8. Γραφείο Μισθοδοσίας
9. Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Αίγινας (με ευθύνη ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου)
10. Προϊστάμενοι τμημάτων του Δήμου

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας