Απόφαση Δημάρχου –   Ανάθεση Καθηκόντων Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 6/6/2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π: 6040
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ
Αριθμός 334/2019
Ο Δήμαρχος Αίγινας  έχοντας υπόψη του:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 59 και 74 παρ. 1 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης –πρόγραμμα Καλλικράτης (Α’ 87), περί του ορισμού Αντιδημάρχων και τηςσυγκρότησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την ορθή επανάληψη της υπ.αριθμ. 46/16-03-2017 Απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: 7Σ8ΞΩ68-ΚΤΓ) περίορισμού Αντιδημάρχων.
3. Την αριθμ.409/2017 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου.
4. Το απόσπασμα της υπ.αριθμ. 4/2017 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας «Περί
εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής» και «Περί εκλογής μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».
5. Την υπ.αριθμ.181/2018 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
6. Την 333/2019 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού νέου Αντιδημάρχου.
7. Την ανάγκη ορισμού Προέδρου Ποιότητας Ζωής στον Δήμο μας.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Α) Τροποποιούμε την αριθμ.181/2018 Απόφαση Δημάρχου ως εξής :
Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και
Ποιότητας Ζωής, Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας κ.ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ ήτοι
από σήμερα έως 31/08/2019.
Β) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα κατά την 333/2019 Απόφαση Δημάρχου.
Γ) Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα, να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Εσωτερική διανομή
1. Αντιδήμαρχο κ.Μούρτζη Αντώνιο (με αποδεικτικό παραλαβής)
2. κ.κ Αντιδήμαρχοι
3. Πρόεδρος Δ.Σ
4. Δ/ντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
5. Γρ.Οικονομικής Επιτροπής
6. Γρ.Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
7. Γρ.Δημοσίων Σχέσεων Δήμου
8. Όλα τα γραφεία του Δήμου μας

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας