Απόφαση Δημάρχου 707/2019 – Ορισμός μελών Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας ζωής

ΑΔΑ: 6ΛΕΞΩ68-Π9Π

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          ΑΙΓΙΝΑ, 9/9/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                       Αρ. Πρωτ.: 10949
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 707/2019

Ο Δήμαρχος
Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αρ. 2342/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά  με την οποία
επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών που διενεργήθηκαν στις 26-05-2019
και στις 02-06-2019 για το Δήμο Αίγινας
2. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92 και 93 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά
με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, τον ορισμό και τις υποχρεώσεις των Αντιδημάρχων, την
αντιμισθία των αιρετών και την ειδική άδεια κατά την διάρκεια της θητείας αυτών, όπως αυτές
ισχύουν
3. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α). Συγκρότηση – Εκλογή
Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
4. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3852/2010, μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 2,
παρ. 1 του ν. 4623/2019 (Α΄134)
5. Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αίγινας (ΦΕΚ 518/ τ. Β΄ 28.02.2014).
6. Την υπ’αρ.697/2019 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού των:
α) Πτερούδη Νικολάου του Ευαγγέλου, ως Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Ποιότητας
Ζωής
β) Καραγιάννη Δημητρίου του Ευαγγέλου, ως Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών
γ) Σκαλτσιώτη Γεωργίου του Αντωνίου, ως Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών
δ) Μούρτζη Αντωνίου του Ιωάννη, ως Αντιδημάρχου Ύδρευσης και Αποχέτευσης
7. Την υπ’ αριθμ. 90 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με Α.Π.: 59849/21.08.2019 με τίτλο
“Διαδικασία συγκρότησης και εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής”
8. Το Πρακτικό της υπ’ αρ. 12/2019 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:
6Σ9ΟΩ68-7ΥΦ) στο οποίο αναφέρονται τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Οικονομικής
Επιτροπής για τη θητεία από 01-09-2019 έως 06-11-2021
9. Το Πρακτικό της υπ’ αρ. 12/2019 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:
ΩΨΗΞΩ68-Η87) στο οποίο αναφέρονται τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής για τη θητεία από 01-09-2019 έως 06-11-2019
10. Την ανάγκη ορισμού δύο Αντιδημάρχων ως μέλη Οικονομικής Επιτροπής και δύο
Αντιδημάρχων ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

11. Το γεγονός ότι καθήκοντα Προέδρου και των δύο επιτροπών θα ασκήσει ο Δήμαρχος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

-Τον ορισμό των κάτωθι Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
α. Σκαλτσιώτης Γεώργιος του Αντωνίου
β. Μούρτζης Αντώνιος του Ιωάννη
– Τον ορισμό των κάτωθι Αντιδημάρχων ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:
α. Πτερούδης Νικόλαος του Ευαγγέλου
β. Καραγιάννης Δημήτριος του Ευαγγέλου
Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας