Ορισμός άμισθου συμβούλου Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Αίγινα, 24 Σεπτεμβρίου 2019 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            Αρ. Πρωτ. : 11764

ΔΗΜΟΣ  ΑΙΓΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ              

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  767/2019

Ορισμός άμισθου συμβούλου Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Αίγινας                   

Έχοντας υπόψη:

    1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07.06.2010 )”Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης” περί  αρμοδιοτήτων Δημάρχου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
    2. Την ανάγκη για την σχετική επικουρία του Δημάρχου 
    3. Την δυνατότητα αξιοποίησης των γνώσεων του Πανταζή Νεκτάριου του Κυριάκου πρώην υπαλλήλου του Δήμου Αίγινας με την ειδικότητα του Επόπτη καθαριότητας και της εκούσιας εθελοντικής διάθεσής του για προσφορά
    4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού  του Δήμου δεδομένου ότι ο άμισθος σύμβουλος θα εκτελέσει το έργο του χωρίς αποζημίωση 

Αποφασίζει 

 

     Αναθέτει στον κύριο Πανταζή Νεκτάριο του Κυριάκου καθήκοντα άμισθου συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου Αίγινας κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Ειδικότερα θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα καθαριότητας,ανακύκλωσης και ποιότητας ζωής.

   Ο ανωτέρω θα ασκεί καθήκοντα αμιγώς συμβουλευτικά, χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει γνώμες προς το Δήμαρχο στα ανωτέρω θέματα και θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

   Η παρούσα ισχύει μέχρι και το τέλος της θητείας του Δημάρχου πλην της τροποποίησής της ή της ανάκλησής της χωρίς ο ορισθείς να δικαιούται αποζημίωση από την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών. 

   Η παρούσα  να αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δήμου καθώς επίσης και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

                                                                                          

                                                                        Ο   Δήμαρχος 

                                                                   Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας