Aπόφαση Δημάρχου Αίγινας – Ορισμός Αντιδημάρχων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                ΑΔΑ: 6681Ω68-ΤΩ9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 7/6/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π: 6039
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΟΙΝΩΝΗΣ 3
Τ.Κ: 18010 – ΑΙΓΙΝΑ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚ.: 2297320022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Αριθμός Απόφασης  333 /2019
Ο Δήμαρχος Αίγινας
αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58,59,61,92,94 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 75,76,86,87,88,89 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (Ά 11), όπως ισχύουν.
3. Την υπ' αριθμ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
4. Την εγκύκλιο υπ.αριθμ.43/30565/2014 του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων (∆ημοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεμβρίου 2014- 31 η Αυγούστου 2019).
5. Τις διατάξεις της παρ. 3ε και 3στ του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40/29.2.2012 – τεύχος Α’).
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αίγινας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ.3 του Ν.3852/2010, οπότε ορίζονται έως τρεις (3) Αντιδήμαρχοι.
7. Τις διατάξεις της παρ. 3ε και 3στ του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40/29.2.2012 – τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017 (Α'107) περί αντιμισθίας Αντιδημάρχων.
8. Την υπ.αριθμ. 3300/2014 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά περί ανάδειξης της νέας
Δημοτικής Αρχής.
9. Το από 24/08/2014 Πρακτικό Ορκωμοσίας.
10. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 – ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Αίγινας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται σε 13.056 κατοίκους (ΦΕΚ 3465/28-12-2012).
11. Τις υπ.αριθμ.46/2017 και 409/2017 και 82/2019 Αποφάσεις Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και αναθέσεις αρμοδιοτήτων τους.
12. Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αίγινας (ΦΕΚ 518/ τ. Β΄ 28.02.2014).
13. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου.
14. Την ανάγκη άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ι) Τροποποιούμε τις αριθμ.46/2017 και 409/2017 και 82/2019 Αποφάσεις Δημάρχου μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες που άπτονται των παρακάτω θεμάτων μέχρι και την λήξη της θητείας της συγκεκριμένης Δημοτικής αρχής (ήτοι 31-08-2019):

Α. Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Τεχνικών υπηρεσιών τον κ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ μεταβιβάζοντας του τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία λειτουργίας του τμήματος Αποχέτευσης και Ύδρευσης από την Δ/νση του Τεχνικών
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Υ του Δήμου μας.
2. Την εποπτεία λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Ε.Υ του Δήμου μας και την εποπτεία των αρμοδιοτήτων του τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικού και συγκοινωνιών που περιλαμβάνεται στην Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών όπως αναφέρεται στον ΟΕΥ του Δήμου μας.
3. Την εποπτεία των προμηθειών που εκτελούνται από την Υπηρεσία Ύδρευσης.
4. Την εποπτεία των έργων που αφορούν το τμήμα της αρμοδιότητάς του σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
5. Από τις αρμοδιότητες του Γραφείου Αδειοδοτήσεων τουριστικών και εμπορικών δραστηριοτήτων θα
μεριμνά μόνο για την προστασία του καταναλωτή με την λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσής του και θα εισηγείται για την σύσταση της επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών και θα επιτηρεί τα αρχεία των πορισμάτων της οικείας επιτροπής καθώς και το μητρώο καταναλωτών.
6. Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και κατόπιν ενημέρωσης του κ.Δημάρχου.
7. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.
Β. Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας τον κ.ΜΟΥΡΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ μεταβιβάζοντας του τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία λειτουργίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, εκτός της μέριμνας και
διαχείρισης των κοιμητηρίων, καθώς και την συντήρηση/κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων.
2. Την εποπτεία του Γραφείου Αδειοδοτήσεων Τουριστικών και εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός της
μέριμνας για την προστασία του καταναλωτή με την λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσής του και την εισήγηση για την σύσταση της επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών και την επιτήρηση των αρχείων των πορισμάτων της οικείας επιτροπής καθώς και το μητρώο καταναλωτών κι εκτός της εισήγηση για την χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπορικών των γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίνονται στον Δήμο και τις ισχύουσες διατάξεις κι εκτός από την παρακολούθηση και τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες.
3. Την εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, της μέριμνας των αδέσποτων ζώων, της διαχείρισης βοσκοτόπων κι ότι αφορά την κτηνοτροφία.
4. Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και κατόπιν ενημέρωσης του κ.Δημάρχου.
5. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
6. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα κατά την ορθή επανάληψη της υπ.αριθμ. 46/16-03-2017 προηγούμενης Απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: 7Σ8ΞΩ68-ΚΤΓ) περί ορισμού Αντιδημάρχων.
ΙΙ) Οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται επίσης για την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων.
ΙΙΙ) Έγγραφα της αρμοδιότητας των Αντιδημάρχων τα οποία χαράσσουν γενικότερη πολιτική του Δήμου, συντάσσονται σε σχέδιο από τους Αντιδημάρχους και φέρουν την τελική υπογραφή του Δημάρχου.
ΙV) Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες τους ασκεί ο Δήμαρχος και σε περίπτωση κωλύματος ο νόμιμος αναπληρωτής του.

ΑΔΑ: 6681Ω68-ΤΩ9
V) Οι Αντιδήμαρχοι θα συνεργάζονται με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τους αρμόδιους κατά περίπτωση και κατά αρμοδιότητα Εντεταλμένους Δημοτικούς συμβούλους, τα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, τις Επιτροπές του Δήμους και τις Διοικήσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου για τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητές τους.
VI) Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευτεί τουλάχιστον σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Αττικής ή σε μία εβδομαδιαία της Πρωτεύουσας του Νομού ή σε τοπική εφημερίδα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, όπως ο νόμος ορίζει.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κοινοποίηση:
1. κ. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
2. κ.κ Αναφερόμενοι Αντιδήμαρχοι (με αποδεικτικό παραλαβής)
3. κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων
4. κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
5. Δημοτικές Επιχειρήσεις – ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ
6. Δ/ντή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
7. Γραφείο Μισθοδοσίας
8. Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Αίγινας (με ευθύνη ενημέρωσης όλων των ΜΜΕ)
9. Υπηρεσίες του Δήμου
10. Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Δήμου Αίγινας
11. Εφημερίδα για δημοσίευση

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας