Απόφαση Δημάρχου – ανάθεση δικαιώματος υπογραφής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Αίγινα,  04/09/2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                   A.Π: 11347
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                             ΑΔΑ:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                                                               

                        ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
              Αριθμός Απόφασης 412 /2017

Ο Δήμαρχος Αίγιναςαφού έλαβε υπόψη:

 

  • Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με το οποίο ο Δήμαρχος προϊσταται όλων των υπηρεσιών και του προσωπικού του Δήμου.
    Τις διατάξεις του άρθρου  59 του Ν. 3852/2010 περί εξουσιοδότησης υπογραφών.

 

  • Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/2006) περί εξουσιοδότησης υπογραφών.
  • Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (ΦΕΚ 518/28.02.2014 τ. Β΄).

  • Την ορθή επανάληψη της υπ.αριθμ. 46/16-03-2017 Απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: 7Σ8ΞΩ68-ΚΤΓ) περί ορισμού Αντιδημάρχων.
  • Την 384/2017 απόφαση Δημάρχου περί ανάκλησης Αντιδημάρχου.
  • Την υπ’ αρ. 409/2017 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού νέου Αντιδημάρχου.
  • Την αριθμ.48/2017 Απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης υπογραφών.
  • Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου μας.

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Τροποποιούμε την αριθμ.48/2017 και αναθέτουμε την υπογραφή:

 

Α) των εκδιδομένων από το Γραφείο Δημοτολογίων αποφάσεων εγγραφών, διαγραφών, μεταφορών κλπ, των πάσης φύσεως εκδιδομένων Πιστοποιητικών ή Βεβαιώσεων εκ των Δημοτολογίων, των Μητρώων Αρρένων, Στρατολογικών Πινάκων και Εκλογικών Καταλόγων του Δήμου, στους  Αντιδημάρχους κ.κ. ΔΕΔΕ ΕΥΑΓΓΕΛΟ και ΜΟΥΡΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΟ.

 

Β) των εκδιδομένων βεβαιώσεων κατοικίας στους Αντιδημάρχους κ.κ. ΔΕΔΕ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, ΜΟΥΡΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΟ και ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

 

Δ)  την υπογραφή των εκδιδομένων αποφάσεων έγκρισης μετακίνησης υπαλλήλων του Δήμου μας και καταβολής εξόδων κίνησης στον Αντιδήμαρχο κ. ΔΕΔΕ ΕΥΑΓΓΕΛΟ.

 

Ε) των βεβαιώσεων ΤΑΠ και Δηλώσεων τ.μ για τη ΔΕΗ στους Αντιδημάρχους κ.κ. ΔΕΔΕ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, ΜΑΡΜΑΡΙΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και ΜΟΥΡΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΟ.

 

Ζ) Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας