Απόφαση Δημάρχου – Συγκρότηση Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Αίγινα  04/09/2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               Α.Π: 11342
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                        ΑΔΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Αριθμός Απόφασης    411/2017

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Εκτελεστικής Επιτροπής»

Ο  Δήμαρχος Αίγινας
αφού έλαβε υπόψη:

 

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010  περί Σύστασης και λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου.
 • Την ορθή επανάληψη της υπ.αριθμ. 46/16-03-2017 Απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: 7Σ8ΞΩ68-ΚΤΓ) περί ορισμού Αντιδημάρχων.

 • Την 384/2017 Απόφαση Δημάρχου περί ανάκλησης Αντιδημάρχου (ΑΔΑ: Ω54ΙΩ68-Φ6Ζ).
 • Την 409/2017 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού νέου Αντιδημάρχου (ΑΔΑ: 7ΛΖΥΩ68-ΧΦΧ).
 • Την ανάγκη γραμματειακής υποστήριξης της προαναφερόμενης Επιτροπής.
 • Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 – ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Αίγινας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται σε 13.056 κατοίκους (ΦΕΚ 3465/28-12-2012).
 • Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αίγινας (ΦΕΚ 518/ τ. Β΄ 28.02.2014).
 • Το γεγονός ότι ο Δήμος Αίγινας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ.3 του Ν.3852/2010, οπότε ορίζονται έως τρεις (3) Αντιδήμαρχοι.

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Α) Τροποποιούμε την αριθμ.47/2017 και συστήνουμε την νέα Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010, ως εξής:

 • ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Δήμαρχος ως Πρόεδρος
 • ΔΕΔΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- Αντιδήμαρχος ως Μέλος
 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ– Αντιδήμαρχος ως Μέλος
 • ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – Αντιδήμαρχος ως Μέλος

      

Β) Για την τήρηση των πρακτικών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας παραμένει αρμόδια η υπάλληλος του Δήμου Πιτυροπούλου Μαρία Κλάδου ΔΕ Δ/κού.

 

Γ) Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αίγινας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας