ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Οινώνης 3
ΤΚ: 180 10 Αίγινα
Fax : 2297025099
Τηλ: 2297320013
Πληρ.: Μ. Πιτυροπούλου
Email:grafeiodimarxou@aeginadimos.gr

Αίγινα, 11 /09/2019
Αρ. Πρωτ.: 11051

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 76 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) “Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018), ο Δήμος Αίγινας θα προβεί
στη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα
δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το
δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για
την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων
οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το    άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ
ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.
στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού,
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συγκροτείται από:
α) τοπικούς εμπορικούς και επαγγελματικούς συλλόγους και οργανώσεις
β) επιστημονικούς συλλόγους και φορείς
γ) τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών
δ) εργαζομένων στο Δήμο και τα Νομικά του πρόσωπα
ε) ενώσεις και συλλόγους γονέων

2

στ) αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς
ζ) εθελοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών
η) τοπικά συμβούλια νέων
θ) δημότες και δημότισσες του Δήμου Αίγινας, σε αριθμό ίσο με το 1/3 των εκπροσώπων των φορέων,
μετά από κλήρωση.
Στα πλαίσια αυτά καλούνται:
1. Οι φορείς να προτείνουν με αίτησή τους που θα απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου τον εκπρόσωπό τους (τακτικό και αναπληρωτή) και
2. Οι δημότες που επιθυμούν να εγγραφούν στον ειδικό κατάλογο των δημοτών που ενδιαφέρονται να
είναι μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους με αίτηση
που θα απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019.
Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (επωνυμία φορέα ή
ονοματεπώνυμο δημότη, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail).

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας