Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αίγινας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Oινώνης 3  Τ. Κ. : 180 10 Αίγινα  Fax : 22970 25099
Τηλέφωνα : 22973 20013
E: grafeiodimarxou@aeginadimos.gr

ΑΔΑ: Ψ6Κ5Ω68-Η71
Αίγινα, 09 Δεκεμβρίου 2019
Α.Π.: 15755

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ       Αριθμός 938/2019

Θέμα: “Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αίγινας”

Ο Δήμαρχος Αίγινας
Έχοντας υπόψη:

1.Το άρθρο 50 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-85),”Δημοτικές ή κοινοτικές επιτροπές”
όπως ισχύει
2. Την υπ΄ αριθμ. Δ4/86 (ΦΕΚ 81/13.02.1987 τεύχος Β΄) απόφαση Υπ.Ε.Π.Θ. “Τρόπος
λειτουργίας δημοτικών και κοινοτικών επιτροπών παιδείας”
3.Τα υπ’ αρ. 14349/13-11-19, 14350/13-11-19 και 14516/15-11-2019 έγγραφα του
Δήμου Αίγινας με τα οποία ζητήθηκε να οριστούν οι εκπρόσωποι των φορέων
4. Την υπ’ αρ. 148/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας περί “Ορισμού
Προέδρου και παραγωγικών τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας”
5. Το υπ’ αρ. 30025/13-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά
6. Το υπ’ αρ. 23751/14-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά
7. Το υπ’ αρ. 209/13-10-201- έγγραφο της ΕΛΜΕ Πειραιά
8. Το υπ’ αρ. 5/20-11-2019 έγγραφο του Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 2ου
Δημοτικού Σχολείου Αίγινας
9. Το από 20-11-2019 έγγραφο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Γενικού Λυκείου
Αίγινας
10 Το υπ’ αρ. 3/2-12-2019 έγγραφο του Συλλόγου Δασκάλων & Νηπιαγωγών Νησιών
Αργοσαρωνικού

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Συγκροτούμε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Αίγινας από τους παρακάτω:
1. κ. Ζορμπά Ιωάννη, Δήμαρχο Αίγινας ως Πρόεδρο
2. κ. Μπήτρο Γεώργιο, Δ/ντή του 2ου Γυμνασίου Αίγινας, τακτικό μέλος, με
αναπληρωτή τον κ. Πούντο Ιωάννη, Δ/ντή ΓΕΛ Αίγινας, ως εκπροσώπους της Δ/νσης
Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά
3. κ. Ντελή Αντώνιο, Δ/ντή 2ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας, τακτικό μέλος, με
αναπληρωτή τον κ. Παπανικολάου Βασίλειο, Δ/ντή του Δημοτικού Σχολείου
Μεσαγρού, ως εκπροσώπους της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά
4. κ. Οικονόμου Νικόλαο, Δ/ντή Γυμνασίου Μεσαγρού, τακτικό μέλος, με
αναπληρωτή τον κ. Κουρκούνα Θωμά Εκπαιδευτικό του ΓΕΛ Αίγινας, ως
εκπροσώπους της ΕΛΜΕ Πειραιά
Ελληνική

3

5. κ. Κομηνιάδη Φωτεινή, Πρόεδρο Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 2ου
Δημοτικού Σχολείου Αίγινας, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Δελαγραμμάτικα
Αλέξη, ως εκπροσώπους του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 2ου Δημοτικού Σχολείου
Αίγινας
6. κ. Μαρίνο Νικόλαο, Πρόεδρο Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων ΓΕΛ Αίγινας,
τακτικό μέλος, με αναπληρωτή την κ. Μπουντοπούλου Αικατερίνη, ως
εκπροσώπους του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων ΓΕΛ Αίγινας
7. κ. Ρέππα Χρίστο, Εκπαιδευτικό 2ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας, τακτικό μέλος, με
αναπληρωτή την κ. Λυκούρη Ευαγγελία, Εκπαιδευτικό Δημοτικού Σχολείου Κυψέλης,
ως εκπροσώπους του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νησιών Αργοσαρωνικού
8. κ. Δρίτσα Νικόλαο, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Χελιώτη Παναγιώτη ως
εκπροσώπους της Ένωσης Επαγγελματικών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Αίγινας
9. κ. Αλυφαντή Νικόλαο, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Χαράλαμπο Κάππο
ως εκπροσώπους του Αγροτικού Συλλόγου Αίγινας
Η θητεία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αίγινας είναι διετής.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος του Δήμου κ. Χατζής Ευάγγελος
κλάδου ΔΕ1 Δ/κού με αναπληρωτή του τον υπάλληλο του Δήμου κ. Χατζή Μιχαήλ
κλάδου ΠΕ1 Δ/κού.

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Προς
1. Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
2. Υπαλλήλους Δήμου (κ.Χατζή Ε. – κ. Χατζή Μ.)
Κοινοποίηση
1. Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας (κ. Θεριανός Στ. – Πρόεδρος)
2. Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αίγινας (κ. Σκαλτσιώτης Γ. – Πρόεδρος)
3. Δ/ντές Σχολικών Μονάδων
4. Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά ( mail@dipe-peiraia.att.sch.gr)
5. Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά ( mail@dide-peiraia.att.sch.gr )
6. Σύλλογος Δασκάλων & Νηπ/γών Νησιών Αργοσαρωνικού
( sillogos.argosaronikou@gmail.com )
7. EΛΜΕ Πειραιά ( elmepeir@yahoo.gr )
Εσωτερική διανομή
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
3. Γραφείο Προσωπικού
4. Γραφείο Πρωτοκόλλου

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας