Μειοδοτικός διαγωνισμός ” Προμήθεια ελαστικών επισώτρων έτους  2016-2017″

……………………………………….                           AΔΑ: 7Ψ13Ω68-99Ο – ΑΔΑΜ: 16PROC005643762

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αίγινα, 27-12- 2016
Αριθμ. πρωτ. 18839

Ο Δήμαρχος Αίγινας
Διακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση
τιμολογίου, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016 για την : «Προμήθεια ελαστικών
επισώτρων έτους 2016-2017 ».
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Δήμος Αίγινας
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων έτους  2016-2017»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων έτους

2016-2017»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά

μόνο βάση τιμής

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 59.843,64 €

συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: Ιδίους πόρους Δήμου Αίγινας

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

10/01/ 2017 και ώρα 13:00΄

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε. : 140/2016

ΑΔΑ ΑΠΟΦ. Ο.Ε.: ΩΓ2ΕΩ68-ΝΘ9

ΑΔΑΜ ΑΠΟΦ. Ο.Ε.: 16REQ005521564, 16REQ005531873

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 10 η Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη στο Δημαρχείο Αίγινας,

ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής και Αξιολόγησης Προσφορών. Ώρα παραλαβής

των προσφορών του διαγωνισμού ορίζεται η 13:00΄ μεσημβρινή της ημέρας αυτής.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν

γίνονται δεκτές και επιστρέφονται. Όλοι οι όροι και απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης

είναι υποχρεωτικοί. Η μη τήρησή τους καθιστά απαράδεκτη την προσφορά του

υποψηφίου και την αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση.

1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού του λόγου

δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και

ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διακήρυξης εκ μέρους του υποψηφίου και δεν δύναται,

με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως τους

όρους της παρούσης, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 127

του Ν. 4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση.

2. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να

την αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο το διαγωνισμό, να ματαιώσει, να

αναβάλει ή να επαναλάβει αυτόν.

3. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή

των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ. Φακέλων Προσφοράς κλπ.

4. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από κοινοπραξίες ή ενώσεις υποψηφίων, που

υποβάλλουν κοινή προσφορά, όλα τα μέλη της κοινοπραξίας / ένωσης ευθύνονται έναντι της

αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης στην

κοινοπραξία / ένωση η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτελέσεως της σύμβασης.

5. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους

επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους.

6. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει με αιτιολογημένη απόφασή της,

προσφορά υποψηφίου όταν αποδειχθεί ότι τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία ή

δικαιολογητικά δεν είναι αληθή. Η απόφαση απόρριψης λαμβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή

ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός.

1 AΔΑ: 7Ψ13Ω68-99Ο – ΑΔΑΜ: 16PROC005643762

7. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτονται

ως απαράδεκτες μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης οι

προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης

όπως προβλέπεται στο άρθρο 91 παράγραφος 1 του Ν. 4412/2016.

8. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή για όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και

τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα και διαθέτουν την απαιτούμενη

επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.

9. Τα έγγραφα της προσφοράς καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να

απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού, συντάσσονται στην ελληνική

γλώσσα ή προσκομίζεται επικυρωμένη μετάφρασή τους στην ελληνική μαζί με το

υποβαλλόμενο έγγραφο. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδος,

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επικυρωμένη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 1 ο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με :

Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/ΤΑ/7-6- 10) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της

αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης».

Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας

– Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

εξαιρουμένων των άρθρων 132 έως 134.

Τις διατάξεις του Ν.3861/10 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-09- 2011) και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 3 του

Ν.4013/14-9- 2011 (ΦΕΚ 204Α΄/15-9- 2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση

του έκτου Κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία

εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

Τις διατάξεις του Ν.4024/11, άρθρο 26, «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –

βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου

πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08- 2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,

Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει.

Την …/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση όρων διακήρυξης και

διενέργειας του διαγωνισμού.

Άρθρο 2 ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί:

Α) στο πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ (https://promitheus.gov.gr) και στο πρόγραμμα Διαύγεια

(https://diavgeia.gov.gr)

Β) στην ιστοσελίδα του Δήμου Αίγινας (http://www.aegina.gr/)

και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αίγινας.

Άρθρο 3 ο

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

1. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή, όσο διάστημα διαρκεί

το δικαίωμα υποβολής προσφορών και να παραλαμβάνει το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών και μέσα στο ωράριο εργασίας της Αναθέτουσας

Αρχής.

2. Για την παραλαβή της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να απευθύνονται στην Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου

Αίγινας κ. Ταλέβη Αγγέλα (Τηλ. 22973-20060) ή στο Γραφείο του τμήματος προμηθειών

(αρμόδια υπάλληλος κ. Μπήτρου Βαρβάρα – τηλ. 22973-20032) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αντίγραφο της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ηλεκτρονική

σελίδα του Δήμου www.aegina.gr.

3. Στην δεύτερη περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία

απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.

1 AΔΑ: 7Ψ13Ω68-99Ο – ΑΔΑΜ: 16PROC005643762

4. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία

των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων

παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν

συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις πάνω στους όρους της.

5. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία

ανάρτησης της διακήρυξης, να την ελέγξουν και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε

παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες

αντίγραφο. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, ενστάσεις κατά της

νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παρεληφθέντος

αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς διευκρινίσεις ή και συμπληρωματικές

πληροφορίες σχετικές με τη διακήρυξη. Σε περίπτωση που ζητηθούν μέχρι και πέντε (5) ημέρες

προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 του ν. 4412/2016,

αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Η

Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει έγγραφη απάντηση σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα

ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους που θα το ζητήσουν εγγράφως (επιστολή ή fax) εντός

του προαναφερθέντος διαστήματος.

Άρθρο 4 ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που

λειτουργούν νόμιμα.

Άρθρο 5 ο

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Από το διαγωνισμό αποκλείονται:

 Υποψήφιοι, όταν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, που

περιέρχεται σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο και αφορά τα

παρακάτω αδικήματα:

 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του

οργανωμένου εγκλήματος.

 Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών

μελών της Ένωσης και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο

εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα

 Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης για την προστασία των οικονομικών

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.

 Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες

όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργίας ή

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.

 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της

τρομοκρατίας, κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας η οποία

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.

 Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την

προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το

ν.4198/2013.

 Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση,

πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση που

προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του υποψηφίου.

 Όταν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή εκκαθάρισης ή

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια

διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.

1 AΔΑ: 7Ψ13Ω68-99Ο – ΑΔΑΜ: 16PROC005643762

 Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο

του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, που αποδεδειγμένα

διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή.

 Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των

εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας

εγκατάστασής τους όσο και του Ελληνικού Δικαίου.

 Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των

φόρων και των τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις, τόσο της χώρας εγκατάστασής τους

όσο και του Ελληνικού Δικαίου.

Άρθρο 6 ο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλουν στην

ελληνική γλώσσα σε πρωτότυπα τα παρακάτω των 1 & 2 παραγράφων δικαιολογητικά

συμμετοχής.

Επισημαίνεται ότι:

α) Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού

από επικυρωμένη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

β) Δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής για όλες τις Υπεύθυνες Δηλώσεις του

Ν.1599/1986 που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

1. Γενικά δικαιολογητικά συμμετοχής:

1.1 Αίτηση συμμετοχής, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία αυτού που

υποβάλλει την προσφορά (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου, ονοματεπώνυμο αρμοδίου εκπροσώπου για την προσφορά). 1.2 Υπεύθυνη

δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία: i. Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα

με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται

ανεπιφύλαχτα τους όρους της, εκτός εάν στην προσφορά του αναγράψει ρητά τα σημεία εκείνα

τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται, οπότε υποχρεωτικά πρέπει να αναγράψει τους όρους υπό τους

οποίους μπορεί να αναλάβει ώστε να παράσχει προσηκόντως τις υπηρεσίες όπως ορίζονται

στην παρούσα διακήρυξη. ii. Ότι όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και γενικότερα οτιδήποτε

περιλαμβάνεται στο φάκελο της προσφοράς είναι αληθή.

1.3 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία: i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του

διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι την ημέρα υποβολής της

προσφοράς τους α). Δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 (του

Ν.4412/2016) για τις οποίες ο οικονομικός φορέας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλειστεί. β).

Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί με το άρθρο 75 του

Ν.4412/2016.

1.4 Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού

προσώπου.

1.5 Παραστατικό εκπροσώπησης σε πρωτότυπο εντός φακέλου δικαιολογητικών και σε

αντίγραφο το οποίο θα προσκομίζεται με την παράσταση του εκπροσώπου στο άνοιγμα των

προσφορών. (Εφόσον οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό

τους).

1.6 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το

συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή που να έχει

εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

1.7 Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, κατά περίπτωση του κύκλου

εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις

τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του

οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του (ισολογισμός ή Ε3). Ο ελάχιστος

ετήσιος κύκλος εργασιών που απαιτείται να έχουν οι οικονομικοί φορείς δεν υπερβαίνει το

διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

2. Δικαιολογητικά συμμετοχής κατά περίπτωση:

(α) Έλληνες και Αλλοδαποί πολίτες

2.1 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία,

1 AΔΑ: 7Ψ13Ω68-99Ο – ΑΔΑΜ: 16PROC005643762

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν

συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προεκτεθέντες στο άρθρο 5 παρ.1 με αριθμούς 1 έως και 6

λόγοι αποκλεισμού.

(β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά

2.2 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου τους ότι δεν συντρέχουν

στο πρόσωπο του υποψηφίου οι προεκτεθέντες στο άρθρο 5 παρ.1 με αριθμούς 1 έως και 6

λόγοι αποκλεισμού μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του. Ειδικά για το λόγο

αποκλεισμού, που αναφέρεται στο άρθρο 5 παρ.1 με αριθμό 1, η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να

αναφέρει ότι ο παραπάνω λόγος δεν συντρέχει προκειμένου για ημεδαπά νομικά πρόσωπα για

τους Ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., για τους Διαχειριστές Ε.Π.Ε. και για

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Α.Ε.

Προκειμένου για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, ότι δεν συντρέχει για το νόμιμο εκπρόσωπό τους.

2.3 Τα κατά περίπτωση αναγκαία έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης, όπως ισχύουν

κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη

σύσταση και εκπροσώπηση του υποψήφιου καθώς και τα πρόσωπα, που δεσμεύουν το νομικό

πρόσωπο με την υπογραφή τους.

2.4 Αν η προσφορά δεν υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο, συμβολαιογραφικό

έγγραφο εκπροσώπησης. Αν η κατάθεση και η παράσταση κατά την αποσφράγιση των

προσφορών δεν γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο, εξουσιοδότηση του καταθέτοντος ή του

παρισταμένου η οποία θα περιλαμβάνεται σε πρωτότυπη μορφή μέσα στο φάκελο

δικαιολογητικών και θα προσκομίζεται αντίγραφο κατά την παράσταση.

(γ) Κοινοπραξίες ή Ενώσεις Υποψηφίων

Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και

(β) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου κατά περίπτωση καθώς και τα αναφερόμενα

παρακάτω, για κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας.

2.5 Έγγραφο ή Πρακτικό Απόφασης (πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο) του διοικούντος

οργάνου κάθε μέλους, με το οποίο εγκρίνεται η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες, μέλη της

Ένωσης/ κοινοπραξίας.

2.6 Συμφωνητικό συνεργασίας των συμμετεχόντων με το οποίο δηλώνουν από κοινού ότι:

α) αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη από τη συμμετοχή τους στο

Διαγωνισμό και την ευθύνη για την πραγματοποίηση της υπηρεσίας/προμήθειας β) ορίζουν

κοινό εκπρόσωπο της ένωσης ή της κοινοπραξίας γ) αναφέρουν το ποσοστό συμμετοχής κάθε

μέλους της ένωσης σε αυτή δ) οριοθετούν με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει

κάθε μέλος στην Ένωση/κοινοπραξία στο σύνολο της Προσφοράς ε) δηλώνουν ένα μέλος

υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας

(leader) στ) θα δηλώνουν αντίκλητο της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της.

Το συμφωνητικό συνεργασίας (παρ. 2.6), επί ποινή αποκλεισμού, θα φέρει σφραγίδα και

μονογραφή σε κάθε σελίδα του από όλους τους συμμετέχοντες στην ένωση/κοινοπραξία και

σφραγίδα/υπογραφή από όλους τους συμμετέχοντες στην τελευταία σελίδα του.

2.7 Η ένωση ή η κοινοπραξία υποψηφίων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία

υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους συμμετέχοντες που αποτελούν την ένωση ή την

κοινοπραξία είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Τα

παραπάνω δικαιολογητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της

χώρας που είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό

Πιστοποιητικό. Εάν σε κάποια χώρα συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας δεν εκδίδονται τα

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις τα

παραπάνω αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου που γίνεται ενώπιον

δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού

της χώρας εγκατάστασης με τις ίδιες προϋποθέσεις χρονικής ισχύος που τίθενται για το

αντίστοιχο πιστοποιητικό ή έγγραφο ανωτέρω. Στην ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται καταρχήν

η αδυναμία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών στη συγκεκριμένη χώρα ή η αδυναμία

αυτών να καλύψουν τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο

1 AΔΑ: 7Ψ13Ω68-99Ο – ΑΔΑΜ: 16PROC005643762

πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη

βεβαίωση, αυτή δύναται να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση ή ισοδύναμο έγγραφο για

αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, βεβαιουμένου, σε κάθε

περίπτωση, του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική

Αρχή ή συμβολαιογράφο.

Άρθρο 7 ο

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.Οι προσφορές πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να υποβληθούν σε ενιαίο φάκελο προσφοράς

ο οποίος θα συνοδεύεται από επιστολή εκτός φακέλου, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η

εταιρεία ή ένωση ή Κοινοπραξία Εταιρειών που υποβάλλει την προσφορά.

2.Ο ενιαίος αυτός φάκελος θα πρέπει να περιέχει, με τις ανάλογες ενδείξεις, τους εξής τρεις

ανεξάρτητους σφραγισμένους υποφακέλους:

– Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

– Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

– Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

2.Ο ενιαίος φάκελος προσφοράς καθώς και οι υποφάκελοι με τα αντίτυπα των προσφορών

πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του διαγωνιζομένου καθώς

επίσης και τις ενδείξεις:

Προς: ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑΣ

Διεύθυνση: ΟΙΝΩΝΗΣ 3, ΤΚ: 18010

Τηλέφωνο: 22973-20000

Αρ. Πρωτ/λου Διακήρυξης:

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων έτους 2016-2017

Ημερομηνία Διαγωνισμού: Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 13:00΄

Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι

δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

3. Ως χρόνος ισχύος των προσφορών και σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4412/2016, ορίζεται

ως ακολούθως: οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 120 ημέρες

από την επόμενη μέρα της διενέργειας της διαδικασίας. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του

διαγωνισμού στους οικονομικούς φορείς μπορεί να γίνει και μετά την λήξη της ισχύος της

προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Η Αναθέτουσα

αρχή δύναται να ζητήσει, πριν την λήξη του χρόνου των 120 ημερών, παράταση του χρόνου

λήξης ισχύος για επιπλέον 120 ημέρες.

4. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές

προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος της

προμήθειας, παρά μόνο για το σύνολο αυτής.

Άρθρο 8 ο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» θα περιέχει όλα τα δικαιολογητικά

συμμετοχής του άρθρου 6 και επί ποινή αποκλεισμού, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο

διαγωνισμό, (Άρθρο 72 του Ν. 4412/2016), η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 2% του

προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι συνολικού ποσού 965,22 €

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά

τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της

προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα

να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της

εγγύησης συμμετοχής. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο

άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 μπορεί να εκδίδεται από τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα που

λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και έχει το δικαίωμα έκδοσης εγγυητικής επιστολής.

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων

στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη

1 AΔΑ: 7Ψ13Ω68-99Ο – ΑΔΑΜ: 16PROC005643762

διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό

φορέα.

Δεν απαιτείται υποβολή αντιγράφων των δικαιολογητικών συμμετοχής.

Άρθρο 9 ο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία εκείνα που

διασφαλίζουν την ποιότητα των εργασιών και αποδεικνύουν την τεχνική και

επαγγελματική ικανότητα του υποψηφίου. Ειδικότερα, κάθε ενδιαφερόμενος για να

συμμετάσχει πρέπει να συγκεντρώνει τις ελάχιστες προϋποθέσεις εμπειρίας και τεχνογνωσίας,

όπως ειδικότερα αναφέρεται κατωτέρω, και να αποδείξει τη συνδρομή των προϋποθέσεων

αυτών υποβάλλοντας με την προσφορά του τα στοιχεία τεκμηρίωσης που προβλέπονται

επίσης πιο κάτω. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης ή

από τα υποβαλλόμενα δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η συνδρομή των ελάχιστον προϋποθέσεων

συμμετοχής, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση υποβολής κοινής

προσφοράς, οι κάτωθι ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής πρέπει να προκύπτουν αθροιστικά

από τα μέλη της ένωσης.

Ειδικότερα, ο κάθε συμμετέχων, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να προσκομίσει επιπλέον

τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη γενική συγγραφή υποχρεώσεων-τεχνικές

προδιαγραφές της σχετικής μελέτης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

διακήρυξης ώστε να τεκμηριώνεται επαρκώς ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της

υπό ανάθεσης προμήθειας:

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ υποβάλλεται εντός του υποφακέλου, σε ένα πρωτότυπο και σε ένα

αντίγραφο το οποίο είναι απλές φωτοτυπίες των πρωτότυπων εγγράφων.

Άρθρο 10 ο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Η υποβολή της οικονομικής προσφοράς γίνεται με συμπλήρωση εντύπου με ευθύνη των

διαγωνιζομένων. Η προτεινόμενη οικονομική προσφορά δεν μπορεί να υπερβεί το

προεκτιμούμενο τίμημα για το σύνολο της προμήθειας που ανέρχεται στο ποσό των ΠΕΝΗΝΤΑ

ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

ΕΥΡΩ (59.843,64 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.. Προσφορά που δίνει τιμή μεγαλύτερη

από το ανωτέρω ποσό θα απορρίπτεται. Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει επί ποινή

αποκλεισμού τα ακόλουθα στοιχεία:

• Το συνολικό ποσό (σε ευρώ) χωρίς τον αναλογούντα Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.),

ολογράφως και αριθμητικώς

• Το ποσόν (σε ευρώ) του αναλογούντος Φ.Π.Α., ολογράφως και αριθμητικώς

• Το συνολικό ποσό (σε ευρώ) με τον αναλογούντα Φ.Π.Α., ολογράφως και αριθμητικώς

Για την σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Οι τιμές των

προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε

περίπτωση που ζητηθεί ισόχρονη παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι υποψήφιοι

ανάδοχοι δεν δικαιούνται κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση

αυτή, να υποβάλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Εφόσον από την

προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως

απαράδεκτη, με απόφαση της Επιτροπής. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ υποβάλλεται στο

έντυπο της υπηρεσίας, εντός του υποφακέλου σε ένα πρωτότυπο και σε ένα αντίγραφο το

οποίο είναι απλές φωτοτυπίες των πρωτότυπων εγγράφων.

Άρθρο 11 ο

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν είτε με αυτοπρόσωπη ή διά νομίμου

εκπροσώπου υποβολή της προσφοράς τους κατά την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του

διαγωνισμού είτε με αποστολή της προσφοράς ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο στο

πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

2. Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται και με οποιοδήποτε τρόπο, με την

απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου μέχρι την

προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

1 AΔΑ: 7Ψ13Ω68-99Ο – ΑΔΑΜ: 16PROC005643762

3. Αποδεκτές γίνονται οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην αρμόδια υπηρεσία κατά τα

ανωτέρω. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων στην

γραμματεία του Δήμου Αίγινας.

4. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη

ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή

έγκαιρα. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν

αποσφραγίζονται καν από την Αναθέτουσα Αρχή, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

5. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του

Διαγωνισμού, που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό.

Η διαδικασία της αποσφράγισης θα λάβει χώρα:

Ημερομηνία: 10 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη & ώρα 13:00΄

Τόπος: Δημαρχείο Αίγινας

Διεύθυνση: Οινώνης 3 ΤΚ : 18010

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης

των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:

Ανοίγονται οι Ενιαίοι Φάκελοι και αποσφραγίζονται πρώτα οι Φάκελοι Δικαιολογητικών και

κατόπιν οι φάκελοι των Τεχνικών Προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται όλα τα

πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων κατά φύλλο. Οι φάκελοι Οικονομικών Προσφορών δεν

αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται, σφραγίζονται και φυλάσσονται. Η Επιτροπή ελέγχει

πρώτα τα δικαιολογητικά συμμετοχής και εφόσον πληρούνται οι τεθείσες προϋποθέσεις,

ελέγχονται οι Τεχνικές Προσφορές των διαγωνιζομένων και συντάσσει σχετικό πρακτικό.

Η επιτροπή του διαγωνισμού καθορίζει τον τόπο, την ώρα και την ημερομηνία της

αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών και ενημερώνει τους διαγωνιζόμενους. Η

Επιτροπή στην ως άνω ημερομηνία και ώρα προβαίνει στην αποσφράγιση των Οικονομικών

Προσφορών, στη μονογραφή και σφράγιση όλων των πρωτότυπων στοιχείων των φακέλων

κατά φύλλο και συντάσσει τον τελικό πίνακα κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα

σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο προκύπτει ο προτεινόμενος από την Επιτροπή Ανάδοχος

και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Το πρακτικό υποβάλλεται για έγκριση στην Οικονομική

Επιτροπή η οποία αποφαίνεται σχετικά. Η απόφαση γνωστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής

στους συμμετέχοντες στο στάδιο αυτό και στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η

κατακύρωση μαζί με έγγραφη ειδοποίηση για κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης,

σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσας διακήρυξης.

Σημειώνεται ότι η Αξιολόγηση των Προσφορών γίνεται μόνο για τις προσφορές που μετά τη

διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κριθούν ότι πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις

συμμετοχής. Σε περίπτωση που μια προσφορά δεν καλύπτει τις ως άνω προϋποθέσεις, οι

φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει

προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων

οικονομικών φορέων ασκείται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του ΠΔ 28/2015.

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα

συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη

«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν

γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας

εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απόρρητου που καλύπτει τεχνικά ή

εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. Η Επιτροπή θα μπορεί να σταθμίσει

ανά περίπτωση αν πρέπει να επικρατήσει η αρχή της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών ή οι

αρχές της διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και του ελεύθερου ανταγωνισμού.

1 AΔΑ: 7Ψ13Ω68-99Ο – ΑΔΑΜ: 16PROC005643762

Άρθρο 12 ο

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η παραπάνω προμήθεια θα διενεργηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες

προσφορές δια συμπληρώσεως τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η Επιτροπή Διενέργειας

Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς των φακέλων προσφοράς

που κρίθηκαν αποδεκτές μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών. Η αξιολόγηση της τεχνικής

προσφοράς συνιστά τον έλεγχο συμμόρφωσης σύμφωνα με την τεχνική μελέτη και συντάσσεται

πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές λόγω μη

τήρησης / κάλυψης όλων των απαιτήσεων της μελέτης ή και την αποδοχή των τεχνικών

προσφορών που κρίθηκαν πλήρης και σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές. Οι κατά τα

ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών των συμμετοχών

που κρίθηκαν αποδεκτές, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των

προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την ειδική

πρόσκληση και ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν

αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου

οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους

προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση,

σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412.

Άρθρο 13 ο

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα

συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους

όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν

απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις,

οπότε θεωρούνται αποδεκτές. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης που χαρακτηρίζονται

από την παρούσα ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνεπάγονται την

απόρριψη των προσφορών.

Προσφορά με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται ως

απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η

προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορά η οποία περιλαμβάνει ως οικονομική προσφορά έκπτωση επί του προϋπολογισμού

της διακήρυξης, το δε ονομαστικό κόστος της εν λόγω προσφοράς είναι κατά την κρίση της

επιτροπής πολύ μικρότερο του προϋπολογισμού της διακήρυξης, θα θεωρείται ως υπερβολικά

χαμηλή οικονομική προσφορά (άρθρο 88 του Ν. 4412/2016) και στην περίπτωση αυτή θα

ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο να υποβάλλει εντός τριών ημερών έγγραφη αιτιολόγηση

της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την ικανότητα ανταπόκρισης στις

απαιτήσεις της προμήθειας στην προσφερόμενη τιμή, με την οικονομία της μεθόδου παροχής

υπηρεσίας-προμήθειας / τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος

Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία-προμήθεια, κλπ). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω

αιτιολόγησης, οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η Προσφορά θα

απορρίπτεται.

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των προσφορών προκύψουν απορρίψεις τους

για οποιοδήποτε λόγο, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει την

απόρριψη. Η απόρριψη προσφοράς γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα

από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει ανεξάρτητα από το στάδιο

που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά διαγωνιζόμενου ο οποίος αποδεικνύεται

αναξιόπιστος.

Άρθρο 14 ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. χρονοδιάγραμμα παράδοσης

Η παράδοση της προμήθειας θα ολοκληρωθεί τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου

μας, σε διάρκεια ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης .

1 AΔΑ: 7Ψ13Ω68-99Ο – ΑΔΑΜ: 16PROC005643762

2. προϋπολογισμός του έργου

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ ΕΥΡΩ

(59.843,64 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

3. τρόπος πληρωμής

Η προς τον Ανάδοχο καταβολή της αξίας της προμήθειας θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή

της προμήθειας με χρηματικές εντολές του Δήμου που θα συνοδεύονται από το πρωτόκολλο

οριστικής παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής και το τιμολόγιο του προμηθευτή.

Άρθρο 15 ο

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού και κατά πράξεων της αναθέτουσας αρχής

υποβάλλονται σύμφωνα

με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 16 ο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας, από οικονομική άποψη,

προσφορά βάσει τιμής , σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω. Η κατακύρωση γίνεται με

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας

Διαγωνισμού. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από την

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αίγινας.

Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το αργότερο εντός προθεσμίας

είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει

να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο και σε πρωτότυπα όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά

που προβλέπονται στο άρθρο 103 του Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 80 του ίδιου

νόμου. Συγκεκριμένα :

Α. Οι Έλληνες πολίτες:

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73

του N. 4412/2016.

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου,

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι

δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε

συναφείς διαδικασίες της πτωχευτικής νομοθεσίας σχετικές με προστασία από τους πιστωτές

τους.

 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει

ότι κατά την ημερομηνία της άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους

που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις

φορολογικές υποχρεώσεις τους

 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή

τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και

αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω

έγγραφης ειδοποίησης.

Β. Οι αλλοδαποί:

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την

κοινοποίησή της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν

καταδικασθεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1

του άρθρου 73 του N. 4412/2016 .

 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις

της περίπτωσης 2, του εδ. Α ή υπό ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι

προϋποθέσεις της περίπτωσης 3, του εδ. Α του παρόντος άρθρου.

1 AΔΑ: 7Ψ13Ω68-99Ο – ΑΔΑΜ: 16PROC005643762

 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο προκύπτει

ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές

οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να

παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

Γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :

1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων Α και Β του παρόντος

άρθρου, αντίστοιχα.

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου,

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι

δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική

εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις

(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής

εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για

αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές,

στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες

εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα

ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από

τα αδικήματα της περίπτωσης 1 του εδ. Α του παρόντος άρθρου.

4. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης

2 του εδ. Γ του παρόντος, της ειδικής εκκαθάρισης του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει ή

λοιπά πιστοποιητικά που εκδίδονται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο ή άλλη αρμόδια

δικαστική ή διοικητική αρχή.

Δ. Οι Συνεταιρισμοί:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίησή

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του

Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για

κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του N. 4412/2016.

2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 2 και 3 του εδ. Α του παρόντος άρθρου, εφόσον

πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης 2 του εδ. Β του παρόντος

άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης 2

του εδ. Γ του παρόντος. 3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

Ε. Ενώσεις προμηθευτών:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει στην

Ένωση.

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω

έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του

παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου

που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας

εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα

δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι

ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ίδια απόφαση γνωστοποιείται και στους συμμετέχοντες που

έχουν περάσει σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας.

Σε ώρα και ημερομηνία που θα ορισθεί ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής του φακέλου, η

Επιτροπή αποσφραγίζει τον υποβληθέντα φάκελο, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα

πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο. Στη συνέχεια και μετά την αποχώρηση των

παρευρισκομένων συμμετεχόντων στο διαγωνισμό ή των νομίμως εκπροσώπων τους, ελέγχει

τα έγγραφα και δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν. Σε περίπτωση μη προσήκουσας, ελλιπούς ή

εκπρόθεσμης προσκόμισης των εγγράφων και δικαιολογητικών, η Επιτροπή εισηγείται όπως η

κατακύρωση γίνει στον υποψήφιο που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα

από οικονομική άποψη προσφορά και στη συνέχεια ακολουθείται εκ νέου η διαδικασία

αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Αν κανένας από τους

προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω

1 AΔΑ: 7Ψ13Ω68-99Ο – ΑΔΑΜ: 16PROC005643762

διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο

διαγωνισμός ματαιώνεται. Μετά την περαίωση της ως άνω διαδικασίας, η Επιτροπή με

πρακτικό της εισηγείται και με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής γίνεται η ανακήρυξη του

Αναδόχου και προσκαλείται ο τελευταίος για την υπογραφή της σύμβασης.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον παρόντα διαγωνισμό

σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως για (i) παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία

επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, (ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται

αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, (iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν

σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού

ανταγωνισμού, (iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με το δημοπρατούμενο έργο. Σε

περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες σ’ αυτόν δεν θα έχουν δικαίωμα

αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.

Άρθρο 17 ο

ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την υπογραφή του κειμένου της Σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει Εγγυητική

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, προς αντικατάσταση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής

διαγωνιζομένου. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης εκδίδεται για ποσό τέτοιο που

οποίο αντιστοιχεί στο 5% επί της Συνολικής Συμβατικής Τιμής άνευ ΦΠΑ σύμφωνα με τα

οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Διαγωνιζομένου του οριστικού Αναδόχου επιστρέφεται στον

Ανάδοχο εντός πέντε (05) ημερών από την κατάθεση της ως άνω Εγγυητικής Επιστολής Καλής

Εκτέλεσης και από την Υπογραφή της Σύμβασης. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής

Διαγωνιζομένου των λοιπών Διαγωνιζομένων επιστρέφονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο

άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Γ. Μούρτζης


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας