“προμήθεια καυσίμων, για τις ανάγκες τωνυπηρεσιών του Δήμου και Νομικών Προσώπων του Δήμου έτους 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ : Οινώνης 3 – Αίγινα
Τ.Κ. : 180 10
Τηλ. : 22973 –20000 Αίγινα, 16/07/2019
ΦΑΞ : 22970 –25099 Αριθμ. πρωτ. 8047
Προς:
ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ
Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας θα προβεί νομίμως στη διαδικασία διαπραγμάτευσης
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Απόφαση (Ο.Ε 47/2019 (Ν. 4412/2016 άρθρο 32 και 32α
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) για την “προμήθεια καυσίμων, για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του Δήμου και Νομικών Προσώπων του Δήμου έτους 2019 (από
υπογραφής της συμβάσεως και για δώδεκα ημερολογιακούς μήνες, σύμφωνα με την
επισυναπτόμενη υπ’ αριθμ. 22/2019 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Παρακαλούμε όπως έχουμε έως την Τρίτη 23 Ιουλίου 2019 σε κλειστό φάκελο την
προσφορά σας, ώστε το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του και έπειτα από εισήγηση
της αρμόδιας Επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης και διενέργειας διαγωνισμών
προμηθειών 2019 άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (απόφαση Ο.Ε 05/2019) να προβεί σε
απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων για το χρονικό διάστημα που αναφέραμε.
Επισημαίνουμε ότι οι τιμές προσφοράς θα πρέπει να δίδονται με ποσοστό έκπτωσης επί
τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου
είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή) για τον Νομό Αττικής- Δήμος Αίγινας
(www.efpolis.gr ), κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε
χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο
θέρμανσης).
Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5%
(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/14). Εφόσον από την προσφορά
δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή (ήτοι το ποσοστό έκπτωσης), η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής
της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες..
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στα γραφεία της
οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου (τηλ. 22973-20030, 32, 36, 19)
Ο Δήμαρχος Αίγινας.

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας