ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΑΜΑΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΤΥ 2109 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC012345793)

Ο Δήμος Αίγινας πρόκειται να προβεί με τις διατάξεις του N.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, στην ανάθεση της για το υπό αριθμό κυκλοφορίας ΚΤΥ 2109 δυαξονικό, ανοικτό,  ανατρεπόμενο φορτηγό όχημα ,κατηγορίας Ν1 εργοστασίου κατασκευής FORD, τύπου Transit με αριθμό πλαισίου WFOAXXTTRANS73319, της Υπηρεσίας Καθαριότητας της προμήθειας, κατασκευής και τοποθέτησης καλυμμάτων αμάξης  του υπό αριθμού κυκλοφορίας ΚΤΥ 2109 δυαξονικού, ανοικτού, ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος, κατηγορίας Ν1 εργοστασίου κατασκευής FORD, τύπου Transit με αριθμό πλαισίου WFOAXXTTRANS73319, της Υπηρεσίας Καθαριότητας προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης κάλυψη των μεταφερόμενων ειδών και να εξασφαλιστεί η ασφαλή μεταφορά, η ασφαλή κυκλοφορία του οχήματος και η οδική ασφάλεια όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.

Συνολικός Προϋπολογισμός Δαπάνης: 589,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Προϋπολογισμός για την προμήθεια υλικών επισκευής ύψους 341,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Προϋπολογισμός για την εργασία επισκευής ύψους 248,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Χρηματοδότηση :ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ.3543/21-03-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας  ΑΔΑΜ:23REQ012337802).

Σχετικά έγγραφα:

  1. Πρωτογενές (ΑΔΑΜ:23REQ012337802)
  2. Πρόσκληση (ΑΔΑΜ: 23PROC012345793)
Share