ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΑΜΑΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 9876 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC012343542)

Ο Δήμος Αίγινας πρόκειται να προβεί με τις διατάξεις του N.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, στην ανάθεση της προμήθειας , κατασκευής και τοποθέτησης προστατευτικού καλύμματος αμάξης , του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 9876 δυαξονικού, ανοικτού, μη ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος, κατηγορίας Ν1 εργοστασίου κατασκευής FORD, τύπου Ranger με αριθμό πλαισίου 6FPNXXMJ2NNU16062, της Υπηρεσίας Οδοποίιας , προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης κάλυψη της αμάξης και προστασία από τη βροχή , τις  υψηλές θερμοκρασίες, την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και την προστασία από κινδύνους κλοπής.

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 682,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Χρηματοδότηση :ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ.3546/21-03-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:23REQ012337584).

Σχετικά έγγραφα:

  1. Πρωτογενές (ΑΔΑΜ: 23REQ012337584)
  2. Πρόσκληση (ΑΔΑΜ: 23PROC012343542)
Share