ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ (ΑΔΑΜ: 23PROC012377913)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης άρθρου 118 του Ν.4412/2016 Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης , την οικονομική προσφορά και με την προϋπόθεση ότι στην προσφορά τους θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων ( ηλεκτρολογικά είδη) που δεν αποτελούν μηχανικά μέρη κινητήρων , προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία και συντήρηση των κάτωθι οχημάτων του Δήμου κατόπιν ελέγχου του Δημοτικού Συνεργείου.

Προϋπολογισμού για την προμήθεια των ειδών ανά ομάδα αγαθών ως κάτωθι:
• ΟΜΑΔΑ Α: 591,94 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%.
• ΟΜΑΔΑ Β :453,31 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%.
• ΟΜΑΔΑ Γ:Για το υπ’ αριθμ. όχημα ΚΗΟ-4156 της υπηρεσίας ύδρευσης ανταλλακτικά ποσού: 167,40€ με ΦΠΑ 24% Για το υπ’ αριθμ. όχημα ΚΗΥ-5982 της υπηρεσίας Διοίκησης ανταλλακτικά ποσού: :195,20 με ΦΠΑ 24%. Για το υπ’ αριθμ. όχημα ΚΗΥ-6383 της υπηρεσίας Καθαριότητας ανταλλακτικά ποσού: 8,22€ με ΦΠΑ 24% Για το υπ’αριθμ. όχημα ΚΗΥ-6540 της υπηρεσίας Καθαριότητας ανταλλακτικά ποσού: 1804,42€ με ΦΠΑ 24% Για το υπ’ αριθμ. όχημα ΚΗΥ-6567 της υπηρεσίας Καθαριότητας ανταλλακτικά ποσού:127,00€ με ΦΠΑ 24% Για το υπ’ αριθμ. όχημα ΜΕ-36200 της υπηρεσίας Καθαριότητας ανταλλακτικά ποσού: 33,41€ με ΦΠΑ 24% Για το υπ’ αριθμ. Όχημα ΜΕ-59454 της υπηρεσίας Καθαριότητας ανταλλακτικά ποσού:77,24€ με ΦΠΑ 24%
• ΟΜΑΔΑ Δ :186,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%.

Συνολικός προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑΣ Α + ΟΜΑΔΑΣ Β + ΟΜΑΔΑΣ Γ + ΟΜΑΔΑΣ Δ = 3.643,60 € με ΦΠΑ24%.

Τη δαπάνη θα βαρύνει ο προϋπολογισμός του έτους 2023 όπου υπάρχει ειδική πίστωση γραμμένη στους Κ.Α.-20.6661.01, Κ.Α.-20.6671.01, Κ.Α.-25.6671.01, Κ.Α.-10.6671.01., Κ.Α.-20.6672.01, Κ.Α.-20.6263.01.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ.3671/23-3-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:23REQ012361632).

Σχετικά έγγραφα:

  1. Πρωτογενές (ΑΔΑΜ:23REQ012361632)
  2. Πρόσκληση (ΑΔΑΜ: 23PROC012377913)
Share