ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC012393849)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της αποστολής λοιπής επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου Αίγινας, (υπηρεσίας ταχυμεταφοράς) προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του.

Προϋπολογισμού:
Για την αποστολή λοιπής επιστολικής αλληλογραφίας (υπηρεσία ταχυμεταφοράς): 2.096,77 € πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 2.600,00 με ΦΠΑ 24% .

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ. 3201/13-03-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:23REQ012279956).

Σχετικά έγγραφα:

  1. Πρωτογενές (ΑΔΑΜ:23REQ012279956)
  2. Πρόσκληση (ΑΔΑΜ: 23PROC012393849)
Share