ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 6567 ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC012465978)

Ο Δήμος Αίγινας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης άρθρου 118 του Ν.4412/2016 Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών , κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με την έρευνα αγοράς και διαπραγμάτευση της τιμής που διεξήγαγε η επιτροπή οχημάτων και με κριτήριο , την έγκαιρη προμήθεια και συντομότερη χρονικά εκτέλεση των εργασιών επισκευής, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια υλικών και επισκευής του οχήματος μάρκας VOLVO , με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6567 αρθρωτού οχήματος της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου ,κατηγορίας Ν3, εργοστασίου κατασκευής Volvo με αριθμό πλαισίου YV2H2B5A3KB442133 και του επικαθήμενου οχήματος με αριθμό πλαισίου NL 2414 .

Προϋπολογισμού
5.966,52 € πλέον ΦΠΑ 24% για την προμήθεια ανταλλακτικών
2.360,00 € πλέον ΦΠΑ 24% για την εργασία επισκευής
Συνολικού προϋπολογισμού: 8.326,52 πλέον ΦΠΑ 24%

Τη δαπάνη θα βαρύνει ο προϋπολογισμός του έτους 2023 όπου υπάρχει ειδική πίστωση γραμμένη στους κωδικούς ΚΑ-20.6671.01 και ΚΑ-20.6263.01.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ. 4292/05-04-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας  (ΑΔΑΜ:23REQ012444456).

Σχετικά έγγραφα:

  1. Πρόσκληση (ΑΔΑΜ: 23PROC012465978)
  2. Πρωτογενές (ΑΔΑΜ: 23REQ012444456)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share