ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΣΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΟ 3975 ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΔΑΜ:23PROC012462417)

Ο Δήμος Αίγινας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης άρθρου 118 του Ν.4412/2016 Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών , κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα σύμφωνα με την  έρευνα αγοράς και διαπραγμάτευση της τιμής που διεξήγαγε η επιτροπή οχημάτων και με κριτήριο την άριστη ποιότητα των ανταλλακτικών, την συντομότερη χρονικά εκτέλεση των εργασιών επισκευής, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίας για την επισκευή αιφνίδιας βλάβης στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου υψηλής πίεσης του υπ. αρ κυκλοφορίας ΚΗΟ 3975 φορτηγό της υπηρεσίας καθαριότητας.

Προϋπολογισμού
1.131,00 € πλέον ΦΠΑ 24% Για την προμήθεια ανταλλακτικών.
2200,00 € πλέον ΦΠΑ 24% για την εργασία επισκευής.
Συνολικού προϋπολογισμού : 3.331,00 € πλέον ΦΠΑ 24% .

Τη δαπάνη θα βαρύνει ο προϋπολογισμός του έτους 2023 όπου υπάρχει ειδική πίστωση γραμμένη στους κωδικούς Κ.Α.-20.6671.01 και Κ.Α.-20.6263.01

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ. 3389/29-03-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ :23REQ012444288). 

Σχετικά έγγραφα:

  1. Πρόσκληση (ΑΔΑΜ:23PROC012462417)
  2. Πρωτογενές (ΑΔΑΜ :23REQ012444288)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share