ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC012641331) – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, στην ανάθεση της διενέργειας απεντόμωσης και μυοκτονίας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των Δημοτικών Κτιρίων καθώς και στα φρεάτια ομβρίων υδάτων του Δήμου μας στην πόλη της Αίγινας ήτοι στο χώρο του γκαράζ, σε όλα τα δημόσια σχολεία, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, Παιδικούς Σταθμούς και ΙΕΚ του Δήμου Αίγινας, σε όλους τους χώρους του Δημοτικού κτιρίου, ΚΕΠ, στο παλαιό Δημαρχείο, στις δημοτικές τουαλέτες στο ίδιο κτίριο, στις Δημοτικές τουαλέτες στην πλατεία Εθνεγερσίας και στο γραφείο της ΚΕΔΑπροκειμένου να εξασφαλιστεί η υγεία των δημοτικών υπαλλήλων και των κατοίκων του νησιού μας.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ. 5580/03-05-2023 Πρωτογενές αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας  (ΑΔΑΜ:23REQ012591297).

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC012641331)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ012591297)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ- ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share