ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 6462 (ΑΔΑΜ: 23PROC012633774)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, στην:
Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή για το υπό αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6462 διαξονικό απορριμματοφόρο όχημα αποκομιδής σύμμεικτων Απορριμάτων, εργοστασίου κατασκευής Mercedes Benz με αριθμό πλαισίου WDB9320031L122458 που παρουσίασε βλάβη στο σύστημα πέδησης, κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς σε κάθε οικονομικό φορέα, σύμφωνα με την έρευνα αγοράς και διαπραγμάτευση της τιμής που διεξήγαγε η επιτροπή οχημάτων και με κριτήριο την άριστη ποιότητα των ανταλλακτικών, την συντομότερη χρονικά εκτέλεση των εργασιών επισκευής ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Αίγινας. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ.5675/04-05-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ  :23REQ012606102).

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 23PROC012633774)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ :23REQ012606102)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
Share