ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΟ 4266  ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» (ΑΔΑΜ: 23PROC012958105)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του υπό αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 4266 ανοικτού διαξονικού μη ανατρεπόμενου βενζινοκίνητου φορτηγού οχήματος της υπηρεσίας ύδρευσης, εργοστασίου κατασκευής ΤΕΟΚΑΡ (Nissan) με  αριθμό πλαισίου BGTCGD21000D5G407 κατηγορίας Ν1 (μικρότερο των 3,5t) καθώς κατόπιν μακροσκοπικού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι το ψυγείο του συστήματος ψύξης χρήζει αντικατάστασης λόγω διάτρησης του κάτω υδροθαλάμου, το δοχείο διαστολής (παγούρι νερού) χρήζει αντικατάστασης λόγω διαρροής στο πλαστικό κέλυφος, ο θερμοστάτης χρήζει αντικατάστασης λόγω ότι έχει παραμείνει σε κλειστή θέση (κολλημένος θερμοστάτης) και πιθανόν από την κακή  λειτουργία του προκάλεσε υπερθερμάνσεις με συνέπεια την διάτρηση του ψυγείου, και την βλάβη του ελαστικού σωλήνα παροχής αντιπηκτικού υγρού (κολάρο).

Οι επισκευές της βλάβης (αποσυναρμολόγηση, τοποθέτηση και ο έλεγχος του συστήματος ψύξης) θα εκτελεστούν από τους τεχνίτες του Δημοτικού Συνεργείου με την άμεση προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών. 

Προϋπολογισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών : 265,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ.7944/16-06-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ :23REQ012875463).

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC012958105)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ012875463)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share