ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ » (ΑΔΑΜ: 23PROC012958488)

Ο Δήμος Αίγινας πρόκειται να προβεί με τις διατάξεις του N.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης (απαιτείται η εξασφάλιση της επιβεβαιωμένης διαθεσιμότητας των προς προμήθεια ειδών διότι οι ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου Αίγινας λειτουργούν σε 24ωρη βάση με συνέπεια ότι τα οχήματα και τα μηχανήματα έργου δεν δύναται να ακινητοποιηθούν καμία ημέρα) και την οικονομική τους προσφορά, στην: Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τις ανάγκες επισκευής – συντήρησης των οχημάτων του Δήμου από το Δημοτικό Συνεργείο  Δήμου Αίγινας.

Προϋπολογισμού για το υπ’ αριθμ. όχημα ΚΗΥ 6314 της διοίκησης: 786,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.
Προϋπολογισμού για το υπ’ αριθμ. όχημα ΚΗO 4250 της υπηρεσίας ύδρευσης: 808,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.
Προϋπολογισμού για αναλώσιμα συνεργείου: 1.335,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.
Συνολικού Προϋπολογισμού: 2.929,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ.8357/21-06-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:23REQ012920653).

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC012958488)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ:23REQ012920653)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share