ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΠΔΕ) – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)» (ΑΔΑΜ:  23PROC012959668)

Ο Δήμος Αίγινας ανταποκρινόμενος στην με αρ. πρωτ. 4271/23-01-2019 Πρόσκληση (σχετ. ΑΔΑ:ΩΡΑΖ465ΧΘ7-Κ78) του Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχείρισης Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών, πρόγραμμα  χρηματοδότησης «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που αφορά την «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των  δήμων της χώρας» και μετά την υπ’αρ.πρωτ. 13057/19-2-2021 ένταξή του (ΑΔΑ: ΩΖΖ646ΜΤΛ6-4ΒΕ) σε αυτή προτίθεται να προβεί σε προμήθεια και τοποθέτηση επτά (7) στεγάστρων τύπου Β (μήκους 4.10 μέτρων) και ανάλογα με το  πλάτος του υπάρχοντος πεζοδρομίου.

Η εγκατάσταση των στεγάστρων θα είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν στην αρχιτεκτονική διαμόρφωση και κατασκευή των στεγάστρων της εν λόγω πρόσκλησης , καθώς και τους τύπους, θέσεις και λειτουργικά χαρακτηριστικά τους, όπως αναφέρονται στην Πρόσκληση του Υπουργείου (σχετ. ΑΔΑ:ΩΡΑΖ465ΧΘ7-Κ78) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (8η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ V – ΑΔΑ:6ΑΠΞ46ΜΤΛ6-4ΧΟ).

Προϋπολογισμού : 22.575,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι 27.993,00€ με 24% .

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ.7702/09-06-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:  23REQ012844863) και στην υπ.αρ.06/2023 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αίγινας.

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC012959668)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ (ΑΔΑΜ: 23REQ012844863)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Share