ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 95212 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ MERCEDES, ΜΕ ΑΡΙΘΜΌ ΠΛΑΙΣΊΟΥ 0492010999» (ΑΔΑΜ: 23PROC013006688)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, στην: 

Προμήθεια ανταλλακτικών και στην ανάθεση των εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή του υπό αριθμού κυκλοφορίας ΜΕ 95212 δυαξονικoύ υδροφόρου οχήματος που φέρει υδραυλικό σύστημα πυρόσβεσης, εργοστασίου κατασκευής Mercedes, με αριθμό  πλαισίου 0492010999 κατόπιν αιφνίδιας βλάβης που παρουσίασε στο σύστημα μετάδοσης.

Προϋπολογισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών: 112,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
Προϋπολογισμός για την ανάθεση των εργασιών επισκευής: 200,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% .
Συνολικός Προϋπολογισμός: 312,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% .

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ. 9021/03-07-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ :23REQ012996951). 

Σχετικά έγγραφα:

  1. Πρόσκληση (ΑΔΑΜ: 23PROC013006688)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΜΕ95212 (ΑΔΑΜ: 23REQ012996951)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share