ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΟΜΑΔΑΣ Ε΄ – ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ) (ΑΔΑΜ: 23PROC013174685)

Ο Δήμος Αίγινας πρόκειται να προβεί με τις διατάξεις του N.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 κατόπιν σχετικής έρευνας αγοράς και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομική προσφορά στην: Προμήθεια ειδών και ανάθεση εργασιών της ΟΜΑΔΑΣ Ε΄- ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ που απαιτούνται  για την ανακαίνιση του ΚΕΠ Δ. ΑΙΓΙΝΑΣ σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. και μετά την έγκριση συμμετοχής του ΚΕΠ του Δήμου μας στο έργο « Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ». 

Προϋπολογισμός Δαπάνης για την προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Ε΄- ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ: 2.600,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ.10081/24-07-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:23REQ013146140) καθώς και η υπ. αρ.13 Μελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού.

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 23PROC013174685)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ (ΑΔΑΜ: 23REQ013146140)
  3. ΜΕΛΕΤΗ 13 2023 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΕΠ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Share