ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 6468 ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕ  ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΎΜΕΝΟ) ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ν3, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ MERCEDES, ME ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ WDB65913615525139, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΡΕΙ ΤΟ ΥΠΟ ΑΡΙΘ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ  YFKTF34F ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (κιβωτάμαξα-press container)» ΛΟΓΩ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΑΜΙΓΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013198690)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών και ανάθεση των εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή του υπό αριθμού κυκλοφορίας ΚΗΥ 6468, αρθρωτού οχήματος (ελκυστήρας με ημιρυμουλκούμενο) κατηγορίας Ν3, μεταφοράς σύμμεικτων απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ του Δήμου  Φυλής, εργοστασίου κατασκευής Mercedes, με αριθμό πλαισίου WDB65913615525139 της υπηρεσίας καθαριότητας, το οποίο σύρει το υπό αριθμό πλαισίου YFKTF34F επικαθήμενο όχημα (κιβωτάμαξα-press container), παρουσίασε βλάβες στο αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης. Οι βλάβες εντοπίζονται α) στην καθυστέρηση πλήρωσης με πεπιεσμένο αέρα στα αεροφυλάκια (καζανάκια) όπως απεικονίζονται στα μανόμετρα των δύο κυκλωμάτων πεπιεσμένου αέρα στον πίνακα οργάνων του οδηγού, β) διαρροές πεπιεσμένου αέρα από τους μεταλλικούς αγωγούς μεταφοράς, γ) διαρροή πεπιεσμένου αέρα από τα εξαρτήματα σύνδεσης επικαθήμενου με τον τράκτορα(χούφτες αέρα, λαβές για σπιράλ, ταχυσύνδεσμοι), δ) αδικαιολόγητη ύπαρξη ποσότητας νερού στα αεροφυλάκια με υπαιτιότητα  της βαλβίδας ρελέ διπλό και στον ξηραντήρα.

Προϋπολογισμός για την προμήθεια υλικών ελκυστήρα ΚΗΥ 6468 : 880,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Προϋπολογισμός για την προμήθεια υλικών επικαθήμενου ( κιβωτάμαξα) : 945,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% .

Συνολικός Προϋπολογισμός Υλικών: 1.825,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% .

Προϋπολογισμός για την εργασία επισκευής ελκυστήρα ΚΗΥ 6468:350,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Προϋπολογισμός για την εργασία επισκευής επικαθήμενου (κιβωτάμαξα): 200,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Συνολικός Προϋπολογισμός Εργασιών: 550,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% .

Προϋπολογισμός προμήθειας υλικών και εργασιών επισκευής ύψους 2.375 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ.1010/21-07-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ :23REQ013133833).

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 23PROC013198690)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ (ΑΔΑΜ: 23REQ013133833)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share