ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ» (ΑΔΑΜ: 23PROC013204004)

Ο Δήμος Αίγινας πρόκειται να προβεί με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, κατόπιν έρευνας αγοράς και μέσα στα πλαίσια διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στην ανάθεση διενέργειας κτηνιατρικών  εργασιών όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, απαραίτητων για την ευζωία των ζώων του νησιού και τη  μείωση του πληθυσμού τους καθώς και για την προστασία της υγείας τους.

Συγκεκριμένα πρόκειται να προβεί στην ανάθεση διενέργειας εμβολιασμών, εξωτερικής αποπαρασίτωσης σκυλιού και εσωτερικής αποπαρασίτωσης σκυλιού, περιποίησης τραυμάτων, έκτακτων περιστατικών, χειρουργείου –ελαφρύς 
τραυματισμός, χειρουργείου – βαρύς τραυματισμός, εξετάσεις αίματος σκυλιού, στειρώσεις, ευθανασία και διαχείρισης δηλητηριασμένου ζώου με φάρμακα κτηνιάτρου.

Συνολικού Προϋπολογισμού: 10.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ.10140/24-07-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση με ΑΔΑΜ:23REQ013146600 – που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 23PROC013204004)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ013146600)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share