ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΟ 4196 ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ NISSAN , ΤΥΠΟΥ Cabstar, ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ VWASBFTLOY1123364 (ΑΔΑΜ: 23PROC013263633)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ,  στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του υπό αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 4196 διαξονικού ανατρεπόμενου οχήματος της υπηρεσίας καθαριότητας (αποκομιδή και μεταφορά ογκωδών στο ΣΜΑ), εργοστασίου κατασκευής NISSAN  τύπου Cabstar, με αριθμό πλαισίου VWASBFTLOY1123364, κατόπιν αιφνίδιας βλάβης που παρουσίασε στο σύστημα μετάδοσης της κίνησης Κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο διαπιστώθηκε βλάβη στον υδραυλικό συμπλέκτη (σετ  δίσκος, πλατώ, ρουλεμάν), στην υδραυλική αντλία υποβοήθησης του συμπλέκτη καθώς δεν αποδίδει ορθά. Επίσης κατά τον γενικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι χρήζουν άμεσης αντικατάστασης τα υλικά τριβής (τακάκια) του συστήματος  πέδησης, το φίλτρο ατμοσφαιρικού αέρα εισαγωγής του κινητήρα, και τα δύο φίλτρα καυσίμου. Παρατηρήθηκε ότι κατά την λειτουργία του κινητήρα εκπέμπεται μαύρος καπνός, συνεπώς θα πρέπει να γίνει άμεση αντικατάσταση των προαναφερόμενων φίλτρων για την επίτευξη του συνιστώμενου μείγματος καυσίμου-αέρα κατά την εισαγωγή στους θαλάμους καύσης του τετρακύλινδρου πετρελαιοκίνητου κινητήρα.

Οι επισκευές της βλάβης (αποσυναρμολόγηση, τοποθέτηση και έλεγχος συστήματος μετάδοσης κίνησης και του συμπλέκτη) θα εκτελεστούν από τους τεχνίτες του Δημοτικού Συνεργείου με την άμεση προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών. 

Προϋπολογισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών : 951,61 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ.10855/07-08-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ  :23REQ013228643).

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 23PROC013263633)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ :23REQ013228643)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share