ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΗΝ ΧΛΟΗ ΑΙΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟΝ ΚΟΝΤΟ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC013269006)

Ο Δήμος Αίγινας πρόκειται να προβεί με τις διατάξεις του N.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, με τη  διαδικασία της απευθείας ανάθεσης άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 κατόπιν σχετικής έρευνας αγοράς και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομική προσφορά στην: 

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών παιδιάτρου στον Παιδικό σταθμό περιοχής Χλόης και στο Βρεφονηπιακό Σταθμό περιοχής Κοντού του Δήμου Αίγινας, όπως ορίζει ο πρότυπος κανονισμός λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και  Βρεφονηπιακών Σταθμών Φ.Ε.Κ. 4249/Β / 5 – 12 – 2017 της κείμενης νομοθεσίας. Το σύνολο των παιδιών για το έτος 2023-2024 στον Σταθμό της Χλόης ανέρχεται σε 40 (σαράντα) παιδιά με πιθανή προσαύξηση 10% και στον Σταθμό  στον Κοντό 47 (σαράντα επτά) παιδιά με πιθανή προσαύξηση 10%.

Προϋπολογισμός:
Παιδικός Σταθμός Χλόης Αίγινας: 20 επισκέψεις * 200 € έκαστη ( διάρκεια έκαστης επίσκεψης 5 ώρες επί 40€/ώρα) ήτοι: 4.000€ απαλλασσόμενου ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένης της παρακράτησης 20%.
Βρεφονηπιακός Σταθμός Κοντού Αίγινας: 20 επισκέψεις * 225 € έκαστη ( διάρκεια έκαστης επίσκεψης 5,62 ώρες επί 40€/ώρα) ήτοι: 4.500€ απαλλασσόμενου ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένης της παρακράτησης 20%. 
Συνολικός προϋπολογισμός: 8.500,00€ απαλλασσόμενου ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένης της παρακράτησης 20%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω υπηρεσιών περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ. 11089/14.08.2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:  23REQ013255241).

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013269006)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ013255241)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share